§ 2. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  2.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Woronicza" obszar lasu i łąk o łącznej powierzchni 133,80 ha, położony w gminie Szudziałowo w województwie białostockim. Celem ochrony jest zachowanie doliny, strumienia oraz przyległych wzniesień morenowych wraz z występującymi tu licznymi, charakterystycznymi dla tego regionu zbiorowiskami roślinnymi, jak też chronionych i rzadkich gatunków roślin.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
grunty Nadleśnictwa Supraśl o łącznej powierzchni 122,61 ha w Leśnictwach Klin i Kopna Góra, oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1983 jako oddziały lasu 158 d (część), f (część), 159 d (część), h-j, l-p, 177 f-h, m, 178 a, c, d, 179 f, 197 a-k, 198 a, f, 216 d, 217 a, b, 218 b (część), f, 238 f, 239 a-c, 240 a, i-k oraz działki nr 335 i 336 obrębu Suchy Grud,
2)
grunty Państwowego Funduszu Ziemi o powierzchni 8,76 ha, oznaczone w rejestrze gruntów wsi Borowszczyzna jako działki nr 321, 322, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334 obrębu Suchy Grud,
3)
grunty nie stanowiące własności państwowej o powierzchni 2,43 ha, oznaczone w rejestrze gruntów wsi Borowszczyzna jako działki nr 323, 324, 326, 330 obrębu Suchy Grud.