Monitor Polski

M.P.1989.17.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
z dnia 11 maja 1989 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) w związku z częścią A załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dęby Napiwodzkie" obszar lasu o powierzchni 37,11 ha w Leśnictwie Nowy Las Nadleśnictwa Jedwabno, położony w gminie Jedwabno w województwie olsztyńskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1982 jako oddziały lasu 334 a-h, j, 335 a-l. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk o charakterze naturalnym - grądu, łęgu olchowego i boru mieszanego, występujących na wale ozowym.
§  2. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Łoś" obszar lasu o powierzchni 11,02 ha w Leśnictwie Łoś Nadleśnictwa Chojnów, położony w gminie Prażmów w województwie stołecznym warszawskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1977-1987 jako oddział lasu 280 a, c. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zbiorowiska leśnego - grądu niskiego z wielogatunkowym, dorodnym drzewostanem i bogatym runem.
§  3. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las Pęcherski" obszar lasu o powierzchni 14,99 ha w Leśnictwie Uwieliny Nadleśnictwa Chojnów, położony w gminie Piaseczno w województwie stołecznym warszawskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1977-1987 jako oddział lasu 246 f1, f2, j, k. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowiska o charakterze grądu z drzewostanem mieszanym dębowo-grabowo-sosnowym pochodzenia naturalnego.
§  4. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Uroczysko Shephana" obszar lasu o powierzchni 59,15 ha w Leśnictwie i Nadleśnictwie Chojnów, położony w gminie Piaseczno w województwie stołecznym warszawskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1977-1987 jako oddziały lasu 125, 126, 127. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych drzewostanów pochodzenia naturalnego oraz swoistych cech krajobrazu.
§  5. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dęby w Meszczach" obszar lasu o powierzchni 39,15 ha w Leśnictwie Raków Nadleśnictwa Piotrków, położony w gminie Wolbórz w województwie piotrkowskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1967-1977 jako oddziały lasu 40 b, 41 c, d, f, g, 46 b, c. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk o charakterze naturalnym grądu oraz boru mieszanego z pomnikowymi drzewami, jak też bogatej flory i fauny.
§  6. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Podlesie" obszar lasu o powierzchni 194,48 ha w Leśnictwie Aleksandrów Nadleśnictwa Przysucha, położony w gminie Przysucha w województwie radomskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1977-1987 jako oddziały lasu 106, 107, 124, 125, 126, 141 a, b, c (część), d, g (część), 142 a-d, f (część), g (część). Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk jodłowych i wielogatunkowych z przewagą jodły oraz śladów wydobycia i przeróbki rudy żelaza w Okręgu Staropolskim.
§  7. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dolina Świergotki" obszar lasu oraz odcinka rzeki Świergotki o powierzchni 11,00 ha w Leśnictwie Bielinek Nadleśnictwa Chojna, położony w gminie Cedynia w województwie szczecińskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1983-1992 jako oddziały lasu 111 l (część), 112 w (część), 127 c, d, f (część), 128 a (część), b-d. Celem ochrony jest zachowanie buczyny pomorskiej, grądu z przytulią leśną na granicy jego zasięgu oraz wąwozu rzeki Świergotki.
§  8. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Piłackie Wzgórza" obszar lasu o powierzchni 277,17 ha w Leśnictwie Kuty Nadleśnictwa Borki, położony w gminie Pozezdrze w województwie suwalskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-1985 jako oddziały lasu 181, 182, 183 a-d, f, l-n, 184 h-l, 185 m-p, 190-192, 193 a-c, f, i, 199 f (część), g, h (część), k (część), m, n, 200. Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych fragmentu moreny czołowej o urozmaiconej rzeźbie terenu, zbiorowisk boru świeżego i chrobotkowego, borealnej świerczyny oraz stanowisk roślin chronionych.
§  9.
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Krutynia" obszar lasu, jezior i odcinka rzeki o łącznej powierzchni 969,33 ha, położony w gminach Mikołajki i Ruciane w województwie suwalskim. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego krajobrazu polodowcowego, naturalnych ekosystemów wodnych oraz unikalnego bogactwa fauny i flory.
2. W skład rezerwatu wchodzą:
1) obszar lasu o powierzchni 822,20 ha w Leśnictwach Ukta i Gąsior Nadleśnictwa Maskulińskie, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1980-1990 jako oddziały lasu 136 j-m, 137 c-h, 138 a, b (część), 156, 163 a, b, 164, 165, 168 c, 169, 170, 176, 179 f, g, 180 d, f, 181 a (część), g-l, 182 b, c, f-j, 185 f-i, 186-189, 194 a-d, g, h, k, l, 195-197, 203 a (część), b (część), c (część), d (część), f-h, 204, 205, 212 m, 213, 214, 220, 221, 223, 224, 282-284, 287, 288 d (część), f (część), g (część), h-j, 295 c-o, 296 a-f, h-k, m, 297 a,
2) obszar jezior Malinówka, Gardyńskie i Dłużec o powierzchni 125,91 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Giżycku,
3) obszar odcinka rzeki Krutyni o powierzchni 21,22 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej - Inspektorat Eksploatacji Rzek w Giżycku.
§  10.
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wielki Bytyń" obszar jeziora Wielki Bytyń z zatokami Mała Krępa, Nakielska Lęka i Zdbowska Łęka, jeziora Bytyniec oraz przyległych do nich lasów i łąk o łącznej powierzchni 1.826,55 ha, położony w gminach Mirosławiec, Tuczno i Wałcz w województwie pilskim. Celem ochrony jest zachowanie wartości przyrodniczych jezior oraz swoistych cech krajobrazu.
2. W skład rezerwatu wchodzą:
1) obszar jeziora Wielki Bytyń z zatokami Mała Krępa, Nakielska Łęka i Zdbowska Łęka oraz jeziora Bytyniec o łącznej powierzchni 886,55 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Oleśnicy,
2) obszar dwóch wysp na jeziorze Wielki Bytyń o łącznej powierzchni 4,03 ha, określony w rejestrze gruntów wsi Jamienko jako działki nr 2/1 i 3, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Oleśnicy,
3) obszar lasu o powierzchni 352,46 ha w Leśnictwie Bytyń i Piecnik Nadleśnictwa Mirosławiec, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1983-1992 jako oddziały lasu 1 a-d, 2 a-g, 3 a-i, 4 a-f, 8 a-l, 10 a-g, 12 a, c, d, f-i, 14 a, c, h-k, 17 a-k, 18 a-d, 22 a-o, 26 a-g, 27 a-c, 28 g-i, 29 l, 30 a-k w obrębie Strzaliny, 362 g, 390 a,b, 391 k, 421 a, b, f, h, i w obrębie Nieradź, 26 a-c, 29 a-c, 35 a-d w obrębie Nakielno,
4) obszar lasu o powierzchni 292,24 ha w Leśnictwie Lubno i Nakielno Nadleśnictwa Wałcz, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1983-1992 jako oddziały lasu 76 a-c, 122 a-f, 123 a-d, 124 a-j, 141 i, j, 142 a-g, 143 a-j, 161 d, f, h, i, 162 a, b, 163 a-h, 164 a-c, 186 f-m, 187 a-k, 188 a-n, 210 a-d,
5) obszar lasu o powierzchni 252,16 ha w Leśnictwie Rutwica Nadleśnictwa Tuczno, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1983-1992 jako oddziały lasu 31 a-d, 32 a-o, 34 a-k, 35 a-i, 36 a-d, 37 a-g, 38 a-m, 39 a-g, 40 a-g, 41 a-d, 42 a-j,
6) obszar łąk o powierzchni 13,83 ha, określony w rejestrze gruntów gminy Mirosławiec, obręb Próchnowo-Państwowe Gospodarstwo Rolne jako działki nr 16/1 i 18, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Marcinkowice - Zakład Rolny Próchnowo,
7) obszar łąk o powierzchni 25,18 ha, określony w rejestrze gruntów wsi Nakielno jako działki nr 165 i 230, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne "Biorol" w Wałczu - Zakład Rolny Nakielno.
§  11. Na obszarze rezerwatów zabrania się:
1) w rezerwatach określonych w § 1-9 oraz w rezerwacie określonym w § 10 na obszarze oddziałów lasu 26 a-g, 27 a-c, 28 g-i, 29 l, 30 a-k w Leśnictwie Bytyń, obrębie Strzaliny Nadleśnictwa Mirosławiec, 31 a-d, 32 a-o, 34 a-d, 35 a, 37 a, b, 38 a-f, 39 a-f, 40 a-g, 41 a-d w Leśnictwie Rutwica, obrębie Strzaliny Nadleśnictwa Tuczno oraz wszystkich oddziałów lasów wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 4 w Leśnictwach Lubno i Nakielno Nadleśnictwa Wałcz wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego; zakaz nie obowiązuje na pozostałym obszarze lasów państwowych wchodzących w skład rezerwatu określonego w § 10, gdzie gospodarka leśna będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi planami urządzenia gospodarstwa leśnego, z tym że w drzewostanach zaprojektowanych do użytkowania rębnego zrębami zupełnymi w trakcie wykonywania cięć pozostawia się wzdłuż brzegów jezior pasy drzewostanów o szerokości co najmniej 50 m, które mogą być przeznaczone do użytkowania rębnego z chwilą osiągnięcia przez przylegające odnowienie stadium młodniaka,
2) zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne,
3) zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
4) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich; w rezerwacie określonym w § 10 również pojenia zwierząt gospodarskich,
5) niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu,
6) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,
7) stosowania wszelkich środków chemicznych,
8) niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin; w rezerwacie określonym w § 10 zakaz nie dotyczy koszenia trawy na gruntach wymienionych w ust. 2 pkt 6 i 7,
9) w rezerwacie określonym w § 10 koszenia roślinności szuwarowej, sztucznego wprowadzania jakichkolwiek gatunków obcych nie występujących w rezerwacie w naturalnych fitocenozach,
10) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków; zakaz nie dotyczy:
a) w rezerwacie określonym w § 8 prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz odstrzału zwierząt łownych w okresie od dnia 1 października do dnia 31 stycznia,
b) w rezerwacie określonym w § 10 prowadzenia gospodarki rybackiej przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Oleśnicy oraz gospodarki łowieckiej bez prawa budowy ambon i odstrzału ptaków łownych,
11) w rezerwacie określonym w § 9 polowania na ptactwo, piżmaki i rysie; zakaz nie dotyczy prowadzenia gospodarki łowieckiej i odstrzału pozostałych zwierząt łownych w okresie od dnia 1 października do dnia 31 stycznia oraz prowadzenia gospodarki rybackiej przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Giżycku,
12) w rezerwacie określonym w § 10 wprowadzania ryb obcego pochodzenia,
13) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu, gospodarką rybacką i łowiecką,
14) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych; zakaz nie dotyczy:
a) w rezerwacie określonym w § 7 napraw istniejących mostów,
b) w rezerwacie określonym w § 10 prowadzenia remontów istniejących budynków i pomostów bazy Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Oleśnicy i Stanicy Związku Harcerstwa Polskiego oraz istniejących pomostów Ośrodków Żeglarskich w Drzewoszewie i Nakielnie, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
15) w rezerwacie określonym w § 5 wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego,
16) w rezerwacie określonym w § 8 używania ciężkiego sprzętu przy pracach zrywkowych i przygotowaniu gleby,
17) w rezerwacie określonym w § 10 wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego oraz gospodarki leśnej i rybackiej; zakaz nie dotyczy drogi publicznej łączącej miejscowości Piecnik i Próchnowo,
18) w rezerwacie określonym w § 9 używania sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi,
19) w rezerwacie określonym w § 10 używania sprzętu pływającego; zakaz nie dotyczy:
a) łodzi Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Oleśnicy, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Rybackiej w ilościach uzgodnionych z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
b) w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 30 września łodzi żaglowych (bez silników spalinowych) Stanicy Związku Harcerstwa Polskiego i Ośrodków Żeglarskich w Drzewoszewie i Nakielnie,
20) w rezerwacie określonym w § 10 kąpieli poza miejscami wyznaczonymi w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody oraz zakładania obozowisk i biwaków,
21) przebywania poza miejscami wyznaczonymi i szlakami turystycznymi.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.