Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1988.32.293

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
z dnia 17 listopada 1988 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) w związku z częścią A załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Warzewo" obszar bagna śródpolnego o powierzchni 58,25 ha, położony w gminie Podedwórze w województwie bialskopodlaskim, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Rusiły i Opole jako działki nr 613/1-613/5, 605-608, 32/23, 32/24, 32/27 obrębu Opole-Rusiły. Celem ochrony jest zachowanie dla potrzeb nauki i dydaktyki miejsc lęgowych i ostoi wielu gatunków ptaków.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kałeckie Błota" obszar lasu i gruntów rolnych o łącznej powierzchni 186,48 ha, położony w gminie Srokowo w województwie olsztyńskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych biotopów lęgowych różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasu o powierzchni 64,74 ha, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Leśnictwa Wilcze Nadleśnictwa Srokowo na lata 1976-1986 jako oddziały lasu 83, 84, 85,
2)
grunty rolne o powierzchni 120,67 ha, oznaczone na mapie ewidencyjnej jako działki nr 10 (część) i 13 obrębu Kałki, stanowiące własność Państwa, zarządzane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Srokowie, Zakład w Brzeźnicy,
3)
grunty Państwowego Funduszu Ziemi o powierzchni 1,07 ha, oznaczone na mapie ewidencyjnej jako działka nr 11 (część) obrębu Kałki i działka nr 1304 obrębu Wilczyny.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bajory" obszar lasu, gruntów rolnych i odcinka Kanału Mazurskiego o łącznej powierzchni 216,37 ha, położony w gminie Srokowo w województwie olsztyńskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych biotopów lęgowych różnych gatunków zwierząt wodnych i błotnych.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasu o powierzchni 55,43 ha, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Leśnictwa Wilcze Nadleśnictwa Srokowo na lata 1976-1986 jako oddziały lasu 41, 97, 102,
2)
inne grunty Nadleśnictwa Srokowo o powierzchni 86,53 ha, oznaczone na mapie ewidencyjnej jako działki nr 1, 2, 106-114, 116-133, 134/1, 135-138, 142-194 obrębu Bajory,
3)
grunty rolne o powierzchni 22,54 ha, stanowiące własność Państwa, zarządzane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Srokowie, Zakład w Brzeźnicy, oznaczone na mapie ewidencyjnej jako działki nr 10 (część) i 14 (część) obrębu Kałki,
4)
grunty Państwowego Funduszu Ziemi o powierzchni 0,35 ha, oznaczone na mapie ewidencyjnej jako działka nr 12 (część) obrębu Kałki,
5)
Kanał Mazurski na odcinku od granicy Państwa do jeziora Osiek o powierzchni 51,51 ha,
6)
droga o powierzchni 0,01 ha.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Żółwiowe Błota" obszar lasu, stawów oraz jezior Spólne, Koseniec i Pereszpa o łącznej powierzchni 734,41 ha w Leśnictwie Dekownia Nadleśnictwa Sobibór, położony w gminach Włodawa i Hańsk w województwie chełmskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1983 jako oddziały lasu 92c, 93, 109a, 110a, b, d, 124-128, 144-149, 166-170, 186-188, 208-210. Celem ochrony jest zachowanie najliczniejszego w kraju stanowiska lęgowego żółwia błotnego oraz wielu chronionych i rzadkich gatunków zwierząt, a także wielu rzadkich i zagrożonych zespołów i gatunków roślin.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Małoziemce" obszar lasu o powierzchni 38,07 ha w Leśnictwie Uhrusk Nadleśnictwa Sobibór, położony w gminie Wola Uhruska w województwie chełmskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1983 jako oddziały lasu 360, 366, 373. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych czapli siwej i innych gatunków ptaków.
(skreślony).
Na obszarze rezerwatów zabrania się:
1)
wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego i w rezerwacie określonym w § 3 potrzebą utrzymania w sprawności urządzeń hydrotechnicznych Kanału Mazurskiego,
2)
w rezerwacie określonym w § 4 prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach gniazdowania żółwia niezgodnie ze wskazówkami wojewódzkiego konserwatora przyrody,
3)
w rezerwacie określonym w § 5 wykonywania prac gospodarczych w okresie od dnia 15 lutego do dnia 31 lipca,
4)
zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne; w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie dotyczy okresowego spuszczania wody ze stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego Nadleśnictwa Sobibór, z pozostawieniem jednego stawu napełnionego w ciągu całego roku,
5)
zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
6)
pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich,
7)
niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu,
8)
zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,
9)
niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin; w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie dotyczy wykaszania roślinności, wynikającego z potrzeb gospodarki rybackiej, w terminach uzgodnionych z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
10)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i gniazd, wybierania jaj, wybierania piskląt wszystkich gatunków ptaków; zakaz nie dotyczy:
a)
w rezerwacie określonym w § 3 amatorskiego połowu ryb w Kanale Mazurskim,
b)
w rezerwacie określonym w § 4 prowadzenia gospodarki rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie Nadleśnictwa Sobibór bez prawa stosowania agregatów prądotwórczych, a w okolicach kanału łączącego jeziora Spólne i Koseniec również sieci stawnych, przy czym w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 10 maja, od dnia 20 maja do dnia 10 czerwca i od dnia 1 do 15 września wykonywanie wszelkich czynności gospodarczych wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
c)
w rezerwacie określonym w § 4 polowania w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia,
11)
w rezerwacie określonym w § 4 prowadzenia jakichkolwiek prac związanych z gospodarką łowiecką w okresie od dnia 20 maja do dnia 10 czerwca i od dnia 1 do 15 września,
12)
stosowania wszelkich środków chemicznych; w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie dotyczy stosowania na stawach rybnych gospodarstwa rybackiego Nadleśnictwa Sobibór środków chemicznych, wynikającego z potrzeb gospodarki rybackiej,
13)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
14)
pływania łodziami, kąpieli i uprawiania sportów wodnych; w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie dotyczy używania łodzi wynikającego z potrzeb gospodarki rybackiej oraz użycia łodzi z silnikiem spalinowym podczas wykaszania roślinności wynikającego z potrzeb gospodarki rybackiej,
15)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi oraz zakładania obozowisk i biwaków,
16)
wstępu na teren rezerwatu określonego w § 5 w okresie od dnia 15 lutego do dnia 31 lipca,
17)
w rezerwacie określonym w § 6 wstępu na obszar odcinka rzeki Płocicznej w ciągu całego roku, a od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia również na obszar pasa brzegowego o szerokości 50 m po obu stronach rzeki,
18)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych; w rezerwacie określonym w § 4 zakaz nie dotyczy prac związanych z utrzymaniem i modernizacją stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego Nadleśnictwa Sobibór oraz remontami i modernizacją budynków gospodarczych, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
19)
w rezerwacie określonym w § 4 korzystania z drogi, przebiegającej groblą pomiędzy stawami a jeziorem Pereszpa, przez pojazdy mechaniczne i konne w okresie od dnia 20 do 30 maja i od dnia 1 do 15 września, z wyjątkiem pojazdów administracji lasów państwowych i uprzywilejowanych jadących na sygnale; w pozostałym okresie wprowadza się ograniczenie ruchu pojazdów mechanicznych i konnych przez dopuszczenie do ruchu pojazdów mieszkańców wsi Osowa i Żłobek oraz pojazdów administracji lasów państwowych i uprzywilejowanych jadących na sygnale,
20)
w rezerwacie określonym w § 6 zmieniania i uszkadzania linii brzegowej i dna rzeki.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 5 zmieniony przez § 25 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 maja 1989 r. zmieniającego zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.89.17.119) z dniem 14 czerwca 1989 r.
2 § 6 skreślony przez § 2 pkt 9 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody (M.P.92.6.39) z dniem 12 marca 1992 r.