Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1994.58.496

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 2 listopada 1994 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kępa Rakowska" wyspy, piaszczyste łachy oraz wody rzeki Wisły, o powierzchni 120 ha, położone w gminach Iłów i Wyszogród w województwie płockim.
2.
W skład rezerwatu przyrody wchodzą:
1)
obszary o powierzchni 65 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Wyszogród:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Drwały jako działka nr 271 (część) - o powierzchni 22 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Rakowo jako działka nr 312 (część) - o powierzchni 43 ha,
2)
obszary o powierzchni 55 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Iłów:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Łady jako działka nr 152 (część) - o powierzchni 38 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Arciechów jako działka nr 129 (część) - o powierzchni 17 ha.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kępa Antonińska" wyspy, piaszczyste łachy oraz wody rzeki Wisły, o powierzchni 475 ha, położone w gminach Wyszogród, Mała Wieś i Iłów w województwie płockim.
2.
W skład rezerwatu przyrody wchodzą:
1)
obszar o powierzchni 155 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Wyszogród, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Rakowo jako działka nr 312 (część),
2)
obszary o powierzchni 55 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Mała Wieś:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Podgórze jako działka nr 277 - o powierzchni 34 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Podgórze-Parcele jako działka nr 258 - o powierzchni 21 ha,
3)
obszary o powierzchni 265 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Iłów:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kępa Karolińska jako działka nr 58 (część) - o powierzchni 1 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Łęg - Suchodół jako działki nr: 212, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 - o powierzchni 202 ha,
c)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Pieczyska Iłowskie jako działki nr: 1 (część), 2, 99, 100, 101 - o powierzchni 62 ha,
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wyspy Zakrzewskie" wyspy, piaszczyste łachy oraz wody rzeki Wisły, o powierzchni 310 ha, położone w gminach Mała Wieś, Bodzanów, Iłów i Słubice w województwie płockim.
2.
W skład rezerwatu przyrody wchodzą:
1)
obszar o powierzchni 170 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Mała Wieś, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Zakrzewo jako działka nr 578 (część),
2)
obszar o powierzchni 70 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Iłów, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Kępa Karolińska jako działka nr 58 (część),
3)
obszar o powierzchni 70 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Słubice, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Rybaki jako działka nr 217 (część).
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wyspy Białobrzeskie" wyspy, piaszczyste łachy oraz wody rzeki Wisły, o powierzchni 140 ha, położone w gminach Bodzanów i Słubice w województwie płockim.
2.
W skład rezerwatu przyrody wchodzą:
1)
obszar o powierzchni 35 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Bodzanów, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Białobrzegi jako działka nr 305 (część),
2)
obszary o powierzchni 105 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słubice:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wionczemin Polski jako działka nr 43 (część) - o powierzchni 51 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Świniary jako działka nr 1 (część) - o powierzchni 54 ha.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kępa Wykowska" wyspy, piaszczyste łachy oraz wody rzeki Wisły, o powierzchni 248 ha, położone w gminach Bodzanów, Słupno, Słubice i Gąbin w województwie płockim.
2.
W skład rezerwatu przyrody wchodzą:
1)
obszar o powierzchni 20 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Bodzanów, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Białobrzegi jako działka nr 305 (część),
2)
obszary o powierzchni 105 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słupno, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wykowo jako działki nr: 143/2 (część) i 693,
3)
obszary o powierzchni 85 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słubice:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wionczemin Polski jako działka nr 43 (część) - o powierzchni 30 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wionczemin Nowy jako działka nr 249 - o powierzchni 55 ha,
4)
obszar o powierzchni 38 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Gąbin, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Troszyn Nowy jako działka nr 1/3 (część).
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ławice Troszyńskie" wyspy, piaszczyste łachy oraz wody rzeki Wisły, o powierzchni 114 ha, położone w gminach Słupno i Gąbin w województwie płockim.
2.
W skład rezerwatu przyrody wchodzą:
1)
obszary o powierzchni 61 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słupno, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wykowo jako działki nr: 143/2 (część) i 143/1 (część),
2)
obszar o powierzchni 53 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Gąbin, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Troszyn Nowy jako działka nr 1/3 (część).
Celem ochrony w rezerwatach przyrody, o których mowa w § 1-6, jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących w Polsce gatunków ptaków siewkowatych: mew, rybitw i sieweczek.
1.
Na obszarze rezerwatów przyrody, o których mowa w § 1-6, zabrania się:
1)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz prowadzenia gospodarki rybackiej zgodnej z planem ochrony, zaopiniowanym przez Instytut Rybactwa Śródlądowego,
2)
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,
3)
zmiany stosunków wodnych,
4)
palenia ognisk,
5)
zakłócania ciszy,
6)
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,
7)
wstępu na teren rezerwatu przyrody w okresie lęgowym ptactwa, tj. od 1 kwietnia do 31 lipca,
2.
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1)
prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,
2)
prowadzenia akcji ratowniczej (w tym akcji przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej),
3)
utrzymania koryta rzeki, międzywala oraz konserwacji wałów i remontów urządzeń wodnych,
4)
regulacji wód oraz uprawiania żeglugi i spławu,
5)
wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych nie ujętych w planie ochrony za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody.
Wokół rezerwatu przyrody "Kępa Rakowska" tworzy się otulinę o powierzchni 275 ha, w której skład wchodzą:
1)
obszary o powierzchni 60 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Wyszogród:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Drwały jako działki nr: 268/2, 2/8, 267/2, 271 (część), 266/2, 277, 330, 276/1, 275/1, 274/1, 273/1, 272/1 - o powierzchni 23 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Rakowo jako działki nr: 137, 139/1, 138, 141/1, 142, 116/5, 140, 144/1, 145, 146/1, 312 (część) - o powierzchni 37 ha,
2)
obszary o powierzchni 215 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Iłów:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Łady jako działka nr 152 (część) - o powierzchni 149 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Arciechów jako działka nr 129 (część) - o powierzchni 66 ha.
Wokół rezerwatu przyrody "Kępa Antonińska" tworzy się otulinę o powierzchni 216 ha, w której skład wchodzą:
1)
obszary o powierzchni 30 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Wyszogród, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Rakowo jako działki nr: 124, 123, 121/1, 122, 120, 118, 116/1 (część), 115, 114, 113, 112, 111/1, 110, 109, 108/1, 107/1, 312 (część),
2)
obszary o powierzchni 94 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Mała Wieś:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Podgórze jako działki nr: 237/1, 237/2, 234/2, 234/1, 227/3, 227/4, 225/1, 223/1, 223/2, 221, 160, 157, 155, 153, 149/2, 149,1, 148/1, 145/4, 145/3 - o powierzchni 23 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Podgórze-Parcele jako działki nr: 78, 77, 224, 74/1, 71/1, 68/1, 65/1, 63/3, 63/4, 61/5, 61/3, 61/4 - o powierzchni 44 ha,
c)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Zakrzewo jako działki nr: 578 (część), 556 (część), 558, 560/1, 559/1, 557 - o powierzchni 27 ha,
3)
obszary o powierzchni 92 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Iłów:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kępa Karolińska jako działki nr: 54/6 (część), 58 (część) - o powierzchni 5 ha,
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Łęg-Suchodół jako działki nr: 238 (część), 197/4, 197/5 - o powierzchni 54 ha,
c)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Pieczyska Iłowskie jako działki nr: 1 (część), 3 (część) - o powierzchni 33 ha.
Wokół rezerwatu przyrody "Wyspy Zakrzewskie" tworzy się otulinę o powierzchni 93 ha, w której skład wchodzą:
1)
obszary o powierzchni 22 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Mała Wieś, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Zakrzewo jako działki nr: od 504 do 518, 519/1, 520/1, 221/1, 522/1, 523/4, 524/1, 525/1, 540/3, 541/3, 542/1, 543/1, 544, 546, 281/3, 553/3, 554/1, 555/1, 556 (część),
2)
obszary o powierzchni 9 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Bodzanów, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kępa Polska jako działki nr: 651 (część), 379/7 (część), 620/4, 237/5, 237/6, 313/2, 377/1, 314, 321, 322, 327, 328/2, 333, 334, 339, 340, 345, 346, 351, 352, 357, 358, 363, 364, 369, 370, 375, 643, 376,
3)
obszary o powierzchni 17 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Iłów, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kępa Karolińska jako działki nr: 47/4 (część), 47/5 (część), 54/6 (część), 54/7 (część), 46/5, 46/4, 45/5, 45/4, 54/5, 38/5, 38/10, 38/11, 53/5, 53/11, 53/10, 32/4, 31/4, 31/5, 30/7, 30/6, 30/5, 28/4, 27/5, 27/4, 26/4, 25/4, 22/5, 22/6, 14/6, 13/9, 13/7, 13/5, 9/11, 9/12, 3/3, 3/4, 2/5, 9/4, 6/4, 3/2, 5/1, 2/9, 2/7,
4)
obszary o powierzchni 45 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słubice, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Rybaki jako działki nr: 79/1, 83/1, 86/1, 89/1, 81/1, 82/1, 85/1, 88/1, 91/1, 94/1, 95/1, 97/3, 98/3, 97/5, 98/5, 101/1, 102/1, 104/1, 105/1, 109/1, 108/1, 110/1, 111/1, 113/1, 114/1, 116/1, 117/1, 119/1, 120/1, 119/2, 120/2, 124/1, 126/1, 127/1, 79/2, 123/5, 123/4, 80/1, 80/2, 83/2, 86/2, 84/2, 84/1, 87, 146/3, 146/6, 89/3, 89/2, 90, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 92/3, 92/2, 93, 95/3, 95/2, 96, 98/7, 98/4, 99/1, 99/2, 151, 216, 152/2, 159/1, 153, 154/1, 98/8, 98/6, 123/2, 100, 102/3, 102/2, 103, 105/3, 123/6, 105/2, 106/2, 106/1, 108/2, 109/2, 109/1, 111/2, 112/1, 114/2, 112/2, 115/2, 115/1, 117/2, 118/2, 123/3, 122/3, 122/5, 122/4, 122/6, 126/2, 208/2, 155, 155/2, 157/1, 208/4, 217 (część).
Wokół rezerwatu przyrody "Wyspy Białobrzeskie" tworzy się otulinę o powierzchni 133 ha, w której skład wchodzą:
1)
obszar o powierzchni 66 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Bodzanów, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Białobrzegi jako działka nr 305 (część),
2)
obszary o powierzchni 42 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słubice, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Świniary jako działki nr: 1 (część), 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (część), 40, 41, 42,
3)
obszary o powierzchni 25 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słubice, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wionczemin Polski jako działki nr: 12 (część), 13/2, 14/2, 43 (część).
Wokół rezerwatu przyrody "Kępa Wykowska" tworzy się otulinę o powierzchni 292 ha, w której skład wchodzą:
1)
obszary o powierzchni 188 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słupno, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wykowo jako działki nr: 143/2 (część), 622/1 (część), 621 (część), 619/2, 618/2 (część), 614/2, 15/2, 16/2, 620, 623/1, 623/2, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 624/1, 624/2, 638, 625/1, 625/2, 639, 629, 626/1, 626/2, 640, 627/1, 627/2, 641, 628/1, 628/2, 635, 672/2, 675, 642/1, 676, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/1, 647/2, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 650/1, 650/2, 651/1, 651/2, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 654/1, 654/2, 655/1, 655/2, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 658/1, 658/2, 659/1, 659/2, 660/1, 660/2, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 666/1, 666/2, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 669/1, 669/2, 693/3 (część),
2)
obszar o powierzchni 25 ha, położony w granicach administracyjnych gminy Bodzanów, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Białobrzegi jako działka nr 305 (część),
3)
obszary o powierzchni 38 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Gąbin, oznaczone w ewidencji gruntów wsi Troszyn Nowy jako działki nr: 28/5, 29/4, 490/4, 491/9, 491/11, 492/4, 493/4, 30/4, 496/1, 496/2, 37/5, 3/8, 1/3 (część), 502/4, 503/4, 504/8, 45/4, 504/6, 49/3, 50/3, 51/3, 53/3, 54/4, 55/4, 56/5, 57/4, 58/4, 59/4, 60/4, 61/4, 62/1, 63/3, 64/14,
4)
obszary o powierzchni 41 ha, położone w granicach administracyjnych gminy Słubice:
a)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wionczemin Nowy jako działki nr: 1/4, 1/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/3, 8/2, 9/2, 10/2, 11/7, 12/2, 13/8, 13/6 - o powierzchni 24 ha;
b)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wionczemin Polski jako działki nr: 3/2, 5/4, 6/2, 7/2, 43 (część), 104 - o powierzchni 17 ha.
Wokół rezerwatu przyrody "Ławice Troszyńskie" tworzy się otulinę o powierzchni 142 ha, w której skład wchodzą obszary położone w granicach administracyjnych gminy Słupno:
1)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Liszyno jako działki nr 300 (część), od 287 do 292 - o powierzchni 29 ha,
2)
oznaczone w ewidencji gruntów wsi Wykowo jako działki nr: 143/1 (część), 618/2 (część), 622/1 (część), 622/2 (część), 141/2, 141/1, 142, 144/1, 685/4 - o powierzchni 113 ha.
Bezpośredni nadzór nad rezerwatami przyrody, o których mowa w § 1-6, sprawuje Wojewoda Płocki.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.