Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1967.61.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 7 października 1967 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Skrzypny Ostrów" obszar lasu o powierzchni 1,77 ha w Leśnictwie Skrzypny Ostrów Nadleśnictwa Tomaszów, stanowiący poddział "h" w oddziale 52, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1953-1962 r., położony w gromadzie Tarnawatka, w powiecie tomaszowskim województwa lubelskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu starego lasu mieszanego naturalnego pochodzenia ze stanowiskiem modrzewia polskiego.
3.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew oraz pobieranie użytków drzewnych z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i z pozostawieniem w ziemi karpiny, jak również wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
b)
zbiór owoców oraz nasion drzew, krzewów i innych roślin, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez wojewódzkiego konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
e)
pozyskiwanie żywicy, ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez wojewódzkiego konserwatora przyrody,
4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.