Monitor Polski

M.P.1963.21.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 16 stycznia 1963 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Pusta Wielka" obszar lasu o powierzchni 2,58 ha, w Leśnictwie Tylmanowa Nadleśnictwa Krościenko, położony w miejscowości i gromadzie Tylmanowa, w powiecie nowotarskim województwa krakowskiego, stanowiący oddział lasu 49 b według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1951-1960.
2. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego naturalnego pochodzenia w Beskidzie Sądeckim z reliktowym stanowiskiem sosny, która porastała stoki Karpat w polodowcowym okresie panowania borów sosnowych.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem drzew martwych i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew lub innych roślin,
f) pozyskiwanie żywicy,
g) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
h) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
i) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
j) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.