Monitor Polski

M.P.1962.30.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 31 stycznia 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kajasówka" grunty o powierzchni 11,83 ha, położone w miejscowościach Nowa Wieś Szlachecka w gromadzie Czernichów oraz Przeginia Duchowna w gromadzie Rybna, w powiecie krakowskim województwa krakowskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi wschodnia część parceli gruntowej gminy katastralnej Przeginia Duchowna l. kat. 995/1 o powierzchnia 10,88 ha oraz całe parcele gruntowe gminy katastralnej Nowa Wieś Szlachecka l. kat.: 1435, 1436/1, 1436/2, 1436/3, 1436/4, 1436/5, 1472, 1473/1, 1473/2, 1521 oraz 1522. Granice rezerwatu zostały oznaczone na gruncie oraz na mapie rezerwatu w skali 1:2.880, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych wąskiego zrębu tektonicznego, będącego unikatem geologicznym i cennym obiektem dla badań nad tektoniką i budową geologiczną Wyżyny Krakowskiej.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) łamanie skał oraz pozyskiwanie kopalin,
b) robienie wykopów i niszczenie gleby,
c) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
d) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
e) niszczenie i uszkadzanie roślin,
f) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu i turystyką.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.