Monitor Polski

M.P.1962.30.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 31 stycznia 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim" obszar lasu wraz z wewnętrznymi drogami i liniami podziału powierzchniowego o łącznej powierzchni 26,47 ha w Leśnictwie Drozdowo Nadleśnictwa Wieżyca, położony w miejscowości Wieżyca, w gromadzie Szymbark, w powiecie kartuskim województwa gdańskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 29 b, 31 a, b, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego za okres 1949-1958 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:2.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów dydaktycznych i społecznych fragmentu lasu bukowego o charakterze naturalnym na najwyższej kulminacji Pomorza.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów, z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie odbywać się może na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.