Monitor Polski

M.P.1962.30.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 26 stycznia 1962 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kadzielnia" obszar o powierzchni 0,60 ha, stanowiący część szczytu skalistego o stromych zboczach, licznych jaskiniach i szczelinach krasowych, położony w obrębie czynnego kamieniołomu na terenie m. Kielce. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie palikami żelaznymi wbitymi w skały i na mapie rezerwatu w skali 1:2.500, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu, z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin, a szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne.
3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) eksploatacja kamienia,
b) uszkadzanie i zanieczyszczanie przedmiotów i terenu rezerwatu oraz wzniecanie ognia,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
e) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
f) wznoszenie budowli i zakładanie lub budowa urządzeń technicznych, jak również prowadzenie zakładów przemysłowych lub handlowych,
g) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
4. Traci moc orzeczenie Wojewody Kieleckiego L. Kl t.-z-IV/13/46 z dnia 25 maja 1946 r. w sprawie uznania za zabytek grupy skalnej tzw. "Kadzielnia" w Kielcach.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.