Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1961.73.311

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 27 lipca 1961 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Butorza" obszar lasu o powierzchni 30,68 ha w Leśnictwach Sól i Kiczora Nadleśnictwa Rycerka, położony w miejscowości Zwardoń, w gromadzie Zwardoń, w powiecie żywieckim województwa krakowskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 61 c, d oraz 62 b, c, d, f wraz z wewnętrzną drogą i linią podziału powierzchniowego, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1958-1968 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i gospodarczych dolnoreglowego drzewostanu świerkowego w Beskidzie Żywieckim, tworzącego cenną dla nauki i gospodarki leśnej lokalną rasę.
4.
Na terenie rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b)
zbiór nasion i wycinanie pędów świerka, z wyjątkiem nasion i wycinania pędów dla celów naukowych i gospodarczych, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
pozyskiwanie ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich oraz wykonywanie wszelkich czynności gospodarczych, z wyjątkiem koniecznych zabiegów zmierzających do zachowania lokalnej rasy świerka,
e)
niszczenie lub uszkadzanie drzew lub roślin,
f)
niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin,
g)
polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k)
przebywanie na terenie rezerwatu poza drogą i linią bez zezwolenia Nadleśnictwa Rycerka.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.