Monitor Polski

M.P.1959.62.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 19 czerwca 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Gaj" obszar lasu o powierzchni 5,90 ha w Leśnictwie Lasków Nadleśnictwa Państwowego Jędrzejów, położony w miejscowości Sudół-Gaj w gromadzie Prząsław, w powiecie jędrzejowskim województwa kieleckiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi oddział lasu 246 pododdziały d, e, f według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego z 1949 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska storczyka-obuwika (Cypripedium calceolus) występującego tu jako element runa leśnego w drzewostanie i w młodnikach dębowych.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, którego zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności runa leśnego, oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
c) zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
d) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
e) wydobywanie skał, pozyskiwanie minerałów i kamieni oraz niszczenie gleby,
f) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
g) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy,
h) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków,
i) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
j) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.