Monitor Polski

M.P.1959.61.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 maja 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zamczysko" obszar lasu o powierzchni 12,96 ha w Leśnictwie Widełki Nadleśnictwa Państwowego Łagów, położony w miejscowości Makoszyn, w powiecie kieleckim województwa kieleckiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi oddział lasu 146 pododdział b według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych fragmentu lasu mieszanego o charakterze pierwotnym w Paśmie Orłowińskim Gór Świętokrzyskich.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych,
b) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem pozyskania nasion na potrzeby odnowienia lasu, dokonywanych za zgodą i pod nadzorem konserwatora przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
f) niszczenie gleby, pozyskiwanie kamienia i innych kopalin,
g) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
h) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.