Monitor Polski

M.P.1958.73.430

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 września 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Majówka" obszar lasu o powierzchni 7,95 ha stanowiący - według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1946-1956 - oddział 148 pododdział "b" w Leśnictwie Rososzyce Nadleśnictwa Państwowego Wielowieś, położony w miejscowości Biskupice w gromadzie Wielowieś, w powiecie ostrowskim województwa poznańskiego.
2. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych boru mieszanego z udziałem jodły i świerka na granicy ich naturalnego zasięgu.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, którego zakres określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby odnowienia lasu, dokonywanego za zgodą i pod nadzorem konserwatora przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) pozyskiwanie żywicy,
e) pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich,
f) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
g) niszczenie gniazd, wybieranie jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
h) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
i) niszczenie gleby, zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
j) zmiana stosunków wodnych,
k) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków, związanych z ochroną terenu,
l) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
m) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.