Monitor Polski

M.P.1958.65.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 23 lipca 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kozie Góry" obszar lasu o powierzchni 41,04 ha, w Leśnictwie Rudka Nadleśnictwa Państwowego Kozłówka, położony w miejscowości Kozie Góry, w gromadzie Łucka, w powiecie lubartowskim województwa lubelskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi oddział lasu 9 c, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1952-1961 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody oddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych fragmentu lasu dębowego o charakterze naturalnym z dębem bezszypułkowym (Quercus sessilis), typowym dla siedliska piaszczystego na Wysoczyźnie Siedleckiej.
4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskanie odbywa się za zgodą i pod nadzorem konserwatora przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin i ich części,
d) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin lub ich części,
e) pozyskiwanie ściółki leśnej, koszenie trawy i pasanie zwierząt gospodarskich,
f) niszczenie gleby i pozyskiwanie kamienia oraz innych kopalin,
g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
h) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k) wznoszenie budowli oraz zakładanie urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.