Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1957.75.463

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 30 sierpnia 1957 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zadni Gaj" obszar lasu o powierzchni 6,39 ha, położony w miejscowości Cisownica, w gromadzie Goleszów, w powiecie cieszyńskim województwa katowickiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi południowo-zachodnia część parceli gruntowej nr 508 lwh 66 gminy katastralnej Cisownica ograniczona od strony północno-wschodniej przepływającym przez środkową część tej parceli potokiem. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1 : 2.880, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa.
4.
Na obszarze rezerwatu zabronione są:
a)
wycinanie cisów i innych drzew oraz pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów cisa, oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,
b)
zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach, gdzie odnowienie naturalne jest niedostateczne,
c)
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
zbiór ściółki leśnej oraz wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych, z wyjątkiem stosowania koniecznych zabiegów odnowieniowych gatunkami rodzimymi rezerwatu i pielęgnacyjnych na korzyść cisa,
e)
pasanie zwierząt gospodarskich,
f)
niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
g)
niszczenie gleby, wydobywanie skał i kamieni,
h)
polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
i)
zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
j)
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu,
k)
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.