Monitor Polski

M.P.1954.114.1640

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 5 listopada 1954 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody śródleśne jezioro "Drążynek" o powierzchni 1,27 ha wraz z przyległymi łąkami o powierzchni 5,18 ha stanowiące część obszaru Leśnictwa Promno Nadleśnictwa Państwowego Czerniejewo, położone w miejscowości Promno, gminie Pobiedziska, powiecie gnieźnieńskim województwa poznańskiego.
§  2. W skład rezerwatu wchodzi 185 oddział lasu poddziały 3 i 4, według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1952-1961. Granice rezerwatu oznaczono na odrysie mapy przeglądowej Nadleśnictwa Czerniejewo w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
§  3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
1) koszenie trawy i pasanie zwierząt gospodarskich;
2) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
3) rybołówstwo, polowanie oraz chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
4) pozyskiwanie torfu oraz wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych;
5) niszczenie lub uszkadzanie drzew, krzewów i innych roślin;
6) niszczenie gleby;
7) zanieczyszczanie terenu, rozniecanie ognia i zakłócanie ciszy;
8) umieszczanie tablic i innych znaków;
9) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń melioracyjnych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
10) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
§  4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zarastającego jeziorka śródleśnego wraz z przyległymi łąkami bagiennymi, posiadającymi ciekawą faunę owadzią oraz rzadko spotykaną roślinność zielną i mszystą.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.