Monitor Polski

M.P.1953.A-104.1404

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 30 października 1953 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Muszkowicki Las Bukowy" obszar lasu o powierzchni 2,80 ha w Leśnictwie Muszkowice Nadleśnictwa Państwowego Henryków, położony w miejscowości Muszkowice, gminie Henryków, powiecie ząbkowickim województwa wrocławskiego.
§  2. W skład rezerwatu wchodzi 272 oddział lasu, poddział b według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1951/52-1960/61. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
§  3. Na obszarze rezerwatu zabronione są:
1) usuwanie drzew i pozyskiwanie drewna;
2) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów;
3) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;
4) zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich oraz wykonywanie wszelkich innych czynności gospodarczych;
5) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin;
6) niszczenie gleby;
7) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;
8) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy;
9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków;
10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych;
11) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
§  4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego posiadającego cechy zespołu naturalnego o szczególnym znaczeniu dla badań naukowych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.