Monitor Polski

M.P.2016.625

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie uznania terytorium Republiki Iraku za strefę działań wojennych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510) ogłasza się, że od dnia 20 czerwca 2016 r. terytorium Republiki Iraku uznaje się za strefę działań wojennych.
Data ustania tego stanu zostanie podana w odrębnym obwieszczeniu.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).