Monitor Polski

M.P.1961.21.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 lutego 1961 r.
w sprawie uznania przy ustalaniu dochodów organizacji społecznych odpisów na zużycie za koszt uzyskania przychodów.

Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały nr 37 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 95) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W przedsiębiorstwach (zakładach) usługowych, produkcyjnych lub handlowych stanowiących własność organizacji społecznych, posiadających osobowość prawną i zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności gospodarczej lub oddanych tym organizacjom przez Państwo w użytkowanie, uznaje się za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym prawidłowe coroczne odpisy na zużycie własnych przedmiotów majątkowych.
2. 1 Przez prawidłowe coroczne odpisy na zużycie rozumie się odpisy amortyzacyjne dokonane przy zastosowaniu właściwych dla poszczególnych przedmiotów majątkowych zasad i stawek amortyzacyjnych, określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały w 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1961 r. Nr 97, poz. 408 i z 1963 r. Nr 10, poz. 48).
3. 2 Odpisy na zużycie nie przysługują od przedmiotów majątkowych całkowicie zamortyzowanych, chociażby nadal pozostawały one w eksploatacji.
§  2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przepisu § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 16, poz. 127, z 1956 r. Nr 36, poz. 162, z 1958 r. Nr 43, poz. 207 i z 1959 r. Nr 2, poz. 15).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1961.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1963 r. (M.P.63.12.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 1963 r.
2 § 1 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1963 r. (M.P.63.12.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 1963 r.