§ 6. - Uzgadnianie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1964.22.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1964 r.
§  6.
1.
Ceny artykułów nietypowych oraz limity cen określają w drodze uzgodnienia wykonawca z zamawiającym.
2.
Jeżeli pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nie nastąpi uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, cenę ustala Minister Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z ministrem, któremu podlega zamawiający, a w razie niedojścia do porozumienia - cenę ustala Państwowa Komisja Cen.