Monitor Polski

M.P.1998.41.568

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1998 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 listopada 1998 r.
w sprawie utworzenia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wydziału do orzekania o zgodności z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, wymienionych w ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne, lub współpracy z tymi organami.

Na podstawie art. 21 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607) oraz w związku z art. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715, Nr 131, poz. 860) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie tworzy się wydział do orzekania o zgodności z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, wymienionych w ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 131, poz. 860), lub współpracy z tymi organami - w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 10 maja 1990 r., zwany "Wydziałem Lustracyjnym".
2. Wydział Lustracyjny oznacza się cyfrą rzymską "V".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 1998 r.