Monitor Polski

M.P.1948.56.320

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 marca 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Warszawskie Zakłady Papiernicze".

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3.I.1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42) zarządza się co następuje:
§  1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe, prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad gospodarki handlowej pod nazwą "WARSZAWSKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwo".
§  2. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Jeziornej k/Warszawy.
§  3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wytwarzanie celulozy, papieru, tektury, przetworów papierowych i innych produktów pokrewnych względnie ubocznych.
§  4. Przedsiębiorstwo podlega nadzorowi Centralnego Zarządu Przemysłu Papierniczego, którego wytyczne są dla przedsiębiorstwa wiążące.
§  5. Zwierzchni nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Przemysłu i Handlu.
§  6. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.
§  7. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Przemysłu i Handlu i składająca się z Dyrektora Naczelnego, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie, oraz z podległych Dyrektorowi Naczelnemu dwóch Dyrektorów.
§  8. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami, przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach i ich pełnomocnictw.
§  9. Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu i Handlu.

Minister Przemysłu i Handlu zarządzi protokolarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie a ruchomego na własność.

§  10. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania przedsiębiorstwa ustali statut nadany przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowana, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  11. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.