Monitor Polski

M.P.1948.47.258

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 21 kwietnia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Krośnieńskie Kopalnictwo Naftowe". 1

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3.I.1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się co następuje:
§  1. 2 Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe prowadzone w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad gospodarki handlowej pod nazwą "KROŚNIEŃSKIE KOPALNICTWO NAFTOWE - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione", zwane dalej "przedsiębiorstwo".
§  2. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Krośnie.
§  3. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

1. wydobywanie ropy i gazu ziemnego przy zastosowaniu wszystkich metod eksploatacyjnych;

2. odgazowywanie ropy;

3. przeróbka gazu ziemnego w gazoliniarniach i innych urządzeniach przetwórczych.

§  4. Przedsiębiorstwo podlega nadzorowi Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego, którego wytyczne są dla przedsiębiorstwa wiążące.
§  5. Zwierzchni nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Przemysłu i Handlu.
§  6. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i odwoływania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów,
§  7. 3 Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dyrekcja, powoływana i zwalniania przez Ministra Przemysłu i Handlu i składająca się z Dyrektora, reprezentującego Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi dwóch wicedyrektorów.
§  8. Do ważności zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami, przewidzianymi w statucie:
a) dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo
b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa, albo
c) dwóch pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.
§  9. Przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa ulega majątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Przemysłu i Handlu. Minister Przemysłu i Handlu zarządzi protokolarne przekazanie przedsiębiorstwu majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie a ruchomego na własność.
§  10. Szczegółowe zasady organizacji i zakres działania przedsiębiorstwa ustali statut nadany przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, ogłoszony w Monitorze Polskim.
§  11. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 marca 1949 r. (M.P.49.A-22.350) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1949 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 marca 1949 r. (M.P.49.A-22.350) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1949 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 marca 1949 r. (M.P.49.A-22.350) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1949 r.