Monitor Polski

M.P.1960.64.303

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1960 r.

UCHWAŁA Nr 234
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1960 r.
w sprawie utworzenia Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 5, poz. 38) w brzmieniu nadanym przez art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Z Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie, podległego organizacyjnie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, wyłącza się Ośrodek Fizyki Jądrowej w Krakowie i przekształca w instytut naukowy pod nazwą "Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie", zwany dalej "Instytutem".
§  2. Siedzibą Instytutu jest m. Kraków.
§  3.
1. Instytut podlega Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej.
2. Nadzór nad całokształtem działalności naukowej Instytutu sprawuje Polska Akademia Nauk poprzez Komitet do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej.
§  4.
1. Zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie fizyki jądrowej.
2. Szczegółowy zakres działania i organizację Instytutu oraz sposób koordynacji działalności naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie z Instytutem Badań Jądrowych w Warszawie ustali statut nadany w terminie do dnia 1 października 1960 r. przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej w porozumieniu z Polską Akademią Nauk i Komitetem do Spraw Techniki przy Radzie Ministrów.
§  5. Koszty utrzymania Instytutu pokrywane będą z budżetu w części dotyczącej Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej.
§  6. Pracownicy Instytutu będą wynagradzani według zasad uchwały nr 123 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej.
§  7. Wykonanie uchwały porucza się Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, Polskiej Akademii Nauk, Komitetowi do Spraw Techniki przy Radzie Ministrów oraz Ministrowi Finansów.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.