Monitor Polski

M.P.1951.A-105.1526

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
z dnia 7 grudnia 1951 r.
w sprawie utworzenia Instytutu Barwników i Półproduktów.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Instytut Barwników i Półproduktów zwany dalej w skróceniu "instytutem".
§  2. Siedzibą instytutu jest m. st. Warszawa.
§  3. Zadaniem instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie półproduktów organicznych, barwników syntetycznych, przyspieszaczy wulkanizacyjnych, garbników syntetycznych, środków ochrony roślin i środków do walki ze szkodnikami w celu zapewnienia rozwoju produkcji przemysłowej.
§  4. Zwierzchni nadzór nad instytutem sprawuje Minister Przemysłu Chemicznego przez Centralny Zarząd Przemysłu Barwników i Półproduktów.
§  5. Organizację i szczegółowy zakres działania instytutu określi statut, który nadany zostanie odrębnym zarządzeniem.
§  6. Ogół dochodów i wydatków instytutu objęty jest budżetem Państwa (budżet centralny) w części dotyczącej Ministerstwa Przemysłu Chemicznego.
§  7. Instytutowi przydziela się do wykonania zadań planowych maszyny, urządzenia techniczne i sprzęt, objęte spisem inwentarza, zatwierdzonym przez Ministra Przemysłu Chemicznego.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1952 r.