Monitor Polski

M.P.2018.994

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 11 ust. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r. 1 , utraciła ona moc obowiązującą dnia 31 grudnia 2005 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 11 ust. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r., postanowienia jej art. 5 i art. 6 ust. 3 pozostawały w mocy do dnia 31 grudnia 2007 r.
1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r., został ogłoszony w M.P. z 2003 r. poz. 248.