Monitor Polski

M.P.1949.A-101.1189

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 3 grudnia 1949 r.
w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Maszyn "Rzewuski i S-ka" S. A. w Warszawie.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, doz. 976) oraz art. 1 dekretu z dnia 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 545) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się z dniem 3 grudnia 1949 r. przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem pod firmą: Fabryka Maszyn "Rzewuski i S-ka" S. A. w Warszawie, przy ul. Grenadierów 32.
§  2. Przymusowy zarząd państwowy nad wymienionym w § 1 przedsiębiorstwem powierza się Wojskowemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu w Warszawie.
§  3. Przymusowy zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) wraz z późniejszymi zmianami.
§  4. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne.