Monitor Polski

M.P.1950.A-77.903

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lipca 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO
z dnia 10 czerwca 1950 r.
w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) i art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 545) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się z dniem 10 czerwca 1950 r. przymusowy zarząd państwowy nad następującymi przedsiębiorstwami:
a) "Bydgoska Fabryka Pończoch" M. Susała i S-ka w Bydgoszczy - który powierza się Pomorskiej Ogólno-Branżowej Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Bydgoszczy;
b) "Technika Wrzesińska" Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Przemysłowa - który powierza się Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Poznaniu.
§  2. Przymusowy zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniem dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) wraz z późniejszymi zmianami.
§  3. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne.