Monitor Polski

M.P.2018.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 21 grudnia 2017 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - EIT InnoEnergy, EIT Food"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 15 stycznia 2018 r. przedsięwzięcie pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - EIT InnoEnergy, EIT Food", określone w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "WSPARCIE UDZIAŁU W INICJATYWACH EIT - EIT INNOENERGY, EIT FOOD"

I. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - EIT InnoEnergy, EIT Food", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest wsparcie udziału polskich partnerów we Wspólnotach Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities - KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT) w obszarach:

1) "Zrównoważona energia" (Sustainable energy) - EIT InnoEnergy,

2) "Żywność na przyszłość" (Food for future) - zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów (Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers) - EIT Food

- zwanych dalej "Wspólnotami".

II. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się będące partnerami we Wspólnotach:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

2) podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. 1. W ramach przedsięwzięcia finansowaniem są objęte koszty opłaty członkowskiej wnoszonej do Wspólnoty przez polskiego partnera, poniesionej i planowanej do poniesienia w latach 2017-2021.

2. Wysokość finansowania w ramach przedsięwzięcia jest uzależniona od wysokości rocznej opłaty członkowskiej wnoszonej do Wspólnoty przez polskiego partnera i stanowi równowartość w złotych:

1) maksymalnie 100 000 euro rocznie - dla partnerów głównych (core/full/formal partner);

2) maksymalnie 30 000 euro rocznie - dla partnerów stowarzyszonych lub afiliowanych (associate/affiliated partner).

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

IV. 1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) przedmiot naboru wniosków;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia;

3) datę rozpoczęcia naboru wniosków;

4) sposób i miejsce składania wniosków;

5) warunki udziału w naborze wniosków;

6) kryteria oceny wniosków;

7) wzór wniosku;

8) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

9) wzór umowy;

10) wzór raportu rocznego i końcowego.

4. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane na podstawie decyzji ministra oraz przekazywane na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczania przyznanych środków.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).