Monitor Polski

M.P.2017.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 14 lutego 2017 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 22 lutego 2017 r. przedsięwzięcie pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health" określone w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "WSPARCIE UDZIAŁU W INICJATYWACH EIT - CLIMATE-KIC, EIT RAW MATERIALS, EIT HEALTH"

I. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest wsparcie udziału polskich partnerów we Wspólnotach Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities - KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT) w obszarach:

1) "Przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zapobieganie jej" (Climate change adaptation and mitigation) - Climate-KIC,

2) "Surowce - zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie" (Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution) - EIT Raw Materials,

3) "Innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się" (Innovation for healthy living and active ageing) - EIT Health

- zwanych dalej "Wspólnotami".

II. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się będące partnerami we Wspólnotach:

1) jednostki naukowe,

2) podmioty działające na rzecz nauki

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. 1. W ramach przedsięwzięcia finansowaniem są objęte koszty opłaty członkowskiej wnoszonej przez polskiego partnera do Wspólnoty, poniesionej i planowanej do poniesienia w latach 2016-2020.

2. Wysokość finansowania w ramach przedsięwzięcia jest uzależniona od wysokości rocznej opłaty członkowskiej wnoszonej przez polskiego partnera do Wspólnoty i stanowi równowartość w złotych:

1) maksymalnie 100 000 euro rocznie - dla partnerów głównych (core/full/formal partner);

2) maksymalnie 30 000 euro rocznie - dla partnerów stowarzyszonych lub afiliowanych (associate/affiliated partner).

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

IV. 1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) przedmiot naboru wniosków;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia;

3) datę rozpoczęcia naboru wniosków;

4) sposób składania wniosków;

5) warunki udziału w naborze wniosków;

6) kryteria oceny wniosków;

7) wzór wniosku;

8) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

9) wzór umowy;

10) wzór raportu rocznego i końcowego.

4. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane na podstawie decyzji ministra oraz przekazywane na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczania przyznanych środków.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).