Ustanowienie przedsięwzięcia pod nazwą "Polski MOOC".

Monitor Polski

M.P.2017.695

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 11 lipca 2017 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Polski MOOC"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 20 lipca 2017 r. przedsięwzięcie pod nazwą "Polski MOOC", stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ "POLSKI MOOC"

I.1. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Polski MOOC", zwanego dalej "przedsięwzięciem", jest wspieranie badań służących rozwojowi innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących techniki kształcenia na odległość.

2. W ramach przedsięwzięcia finansowanie otrzyma projekt badawczy realizowany w oparciu o badania naukowe dotyczące nowoczesnych metod dydaktycznych i efektywnych sposobów zdobywania wiedzy, zwany dalej "projektem". W wyniku realizacji projektu zostaną opracowane propozycje kluczowych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania ogólnokrajowej platformy kształcenia na odległość typu Massive Open Online Courses (MOOC), zwanej dalej "platformą", na której podstawowe jednostki organizacyjne uczelni będą zamieszczały kursy dokształcające i szkolenia online w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla studentów oraz otwarte kursy i szkolenia dostępne dla nieograniczonej liczby uczestników w systemie uczenia się przez całe życie.

3. W ramach przedsięwzięcia zostanie sfinansowany jeden projekt, który nie jest finansowany z innych środków budżetowych, obejmujący:

1) opracowanie i wdrożenie koncepcji organizacji platformy, w tym zasad tworzenia kursów i szkoleń oraz ich wyboru do zamieszczenia na platformie, a także systemu zapewnienia ich jakości;

2) opracowanie trzech kursów i szkoleń pilotażowych;

3) merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem platformy przez okres co najmniej dwóch lat.

II. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe,

2) podmioty działające na rzecz nauki

- dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wynosi 2 000 000 zł.

2. W ramach przedsięwzięcia finansowaniem mogą zostać objęte koszty:

1) wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu wraz z pochodnymi;

2) zakupu aparatury naukowo-badawczej w wysokości nieprzekraczającej 10% przyznanego finansowania;

3) pośrednie realizacji projektu w wysokości nieprzekraczającej 10% przyznanego finansowania.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, są finansowane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - "Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "ministrem".

IV.1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia;

3) termin, miejsce i sposób składania wniosków;

4) warunki udziału w konkursie;

5) kryteria oceny wniosków;

6) wzór wniosku;

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

8) wzór umowy;

9) wzór raportu rocznego i raportu końcowego.

4. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane na podstawie decyzji ministra i przekazywane na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczenia projektu.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).