Monitor Polski

M.P.2010.71.911

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2010 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 27 września 2010 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 1 października 2010 r. przedsięwzięcie pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników", stanowiące załącznik do komunikatu.

______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

ZAŁĄCZNIK 

"NARODOWY PROGRAM FORESIGHT - WDROŻENIE WYNIKÓW"

I. W ramach przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników", zwanego dalej "przedsięwzięciem", finansowane są zadania ze środków pochodzących na naukę realizowane w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami" finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

1) opracowanie systemu map kierunków badań naukowych oraz technologii i kierunków technologicznych określonych na podstawie metodyki projektów foresight;

2) analiza wyników Narodowego Programu Foresight w celu wykorzystania ich i wdrożenia w kształtowaniu polityki naukowej i naukowo-technologicznej;

3) opracowanie podstaw krajowego systemu monitoringu wdrażania projektów foresight z odniesieniem do mierników stopnia realizacji Narodowego Programu Foresight.

II. 1. Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie ogłoszenia o konkursie zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zwanej dalej "ustawą".

2. W ogłoszeniu o konkursie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej "Ministrem", zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy, określa:

1) cele, założenia i opis zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) tryb przeprowadzenia konkursu;

4) wymagania, jakie muszą spełnić podmioty uprawnione przystępujące do konkursu;

5) sposób oceny wniosków o przyznanie środków finansowych;

6) zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach przedsięwzięcia.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym tygodniku i trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

III. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy;

2) podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy.

IV. Minister przyznaje lub odmawia przyznania środków finansowych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia w drodze decyzji.

V. Środki finansowe przyznane na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia są przekazywane uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczenia wykonanych zadań - zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 27 ust. 4 ustawy.