Monitor Polski

M.P.2016.821

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności+"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 29 sierpnia 2016 r. program pod nazwą "Inkubator Innowacyjności+", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+"

I. 1. Celem programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności+", zwanego dalej "programem", jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

2. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

3. W ramach programu podmioty otrzymujące dofinansowanie będą zobowiązane do realizacji następujących zadań:

1) inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu "science to business";

2) przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

3) zarządzania portfelem technologii obejmującego w szczególności:

a) monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

b) analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

c) prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

d) analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

4) prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;

5) wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

II. 1. Wsparcie jest skierowane do uczelni oraz utworzonych przez uczelnie spółek celowych, o których mowa w art. 86a lub 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

2. W celu realizacji zadań może zostać utworzone konsorcjum, którego liderem będzie podmiot wskazany w ust. 1. Członkiem konsorcjum może być uczelnia, spółka celowa utworzona przez uczelnię, spółka utworzona przez instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311) oraz spółka utworzona przez instytut badawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311).

3. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się podmiot prowadzący aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia złożenia wniosku o finansowanie w ramach programu spełnił łącznie następujące warunki:

1) zgłosił co najmniej 15 wynalazków i wzorów użytkowych, krajowych lub zagranicznych;

2) skomercjalizował co najmniej 10 technologii (tzn. sprzedał je, udzielił na nie licencji) lub utworzył co najmniej 1 spółkę spin off.

4. W ramach programu dofinansowanie może otrzymać nie więcej niż 30 podmiotów. Jeden podmiot (także jako członek konsorcjum) może złożyć jeden wniosek. W ramach programu nie mogą być finansowane zadania, które są finansowane ze środków finansowych na naukę lub ze środków europejskich.

5. Kwota dofinansowania zadań, o których mowa w części I ust. 3, dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 2 mln zł, a w przypadku realizacji zadań przez konsorcjum, o którym mowa w ust. 2, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3 mln zł. Podmiot otrzymujący dofinansowanie ma obowiązek zapewnić wkład własny na poziomie minimum 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

6. Dofinansowanie nie może być przyznane podmiotom, dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

7. Podmiot, który otrzyma dofinansowanie, będzie zobowiązany do powołania rady lub komitetu inwestycyjnego, którego większość składu powinni stanowić przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych. Zadaniem rady lub komitetu będzie monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu oraz zatwierdzanie decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrożeniowych (zadanie 4).

8. Realizacja zadań w ramach programu nie może trwać dłużej niż do dnia 31 stycznia 2019 r.

9. Zadania realizowane w ramach programu będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

10. Dofinansowanie zostanie przyznane na wydatki kwalifikowalne zgodnie z "Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz "Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020".

III. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem".

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W ogłoszeniu o konkursie Minister określa:

1) przedmiot konkursu;

2) warunki udziału w konkursie;

3) tryb przeprowadzenia konkursu;

4) zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach programu;

5) termin i sposób składania wniosków o finansowanie w ramach programu;

6) kryteria oceny wniosków o finansowanie w ramach programu.

IV. Do oceny kierowane są wnioski spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

V. Minister przyznaje środki finansowe na realizację zadań w ramach programu w drodze decyzji.

VI. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu są przekazywane na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczenia wykonania zadań.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).