Monitor Polski

M.P.2016.535

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 14 czerwca 2016 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się, co następuje:
Ustanawia się z dniem 20 czerwca 2016 r. program pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej", stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM POD NAZWĄ "GRANTY NA GRANTY: PROMOCJA JAKOŚCI - WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ"

I. 1. Celem programu pod nazwą "Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej", zwanego dalej "Programem", jest wsparcie polskich jednostek naukowych, zwanych dalej "wnioskodawcami", które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić te jednostki do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

2. O przyznanie środków finansowych w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

3. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach programu badawczego Unii Europejskiej zdecydowały się:

1) stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie;

2) wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader), w ramach tego projektu.

4. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w przypadku, gdy wniosek ten uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

5. Do refundacji są kwalifikowane koszty, które zostały poniesione na przygotowanie wniosku projektowego w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego na wezwanie konkursowe.

II. 1. Środki finansowe w ramach Programu są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem".

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra i zawiera w szczególności:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia naboru oraz miejsce i sposób składania wniosków;

2) wykaz programów badawczych Unii Europejskiej, w których uczestnictwo będzie objęte wsparciem w ramach Programu;

3) zakres finansowania w ramach Programu, w tym maksymalną wysokość finansowania oraz wykaz kosztów kwalifikujących się do finansowania;

4) kryteria i tryb oceny wniosków;

5) warunki przyznawania i przekazywania środków finansowych w ramach Programu;

6) wzór wniosku, umowy i raportu końcowego;

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

3. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. Środki finansowe w ramach Programu są przyznawane wnioskodawcy na podstawie decyzji Ministra i przekazywane na podstawie umowy, określającej warunki finansowania zrealizowanych działań oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych.

III. Program jest finansowany ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części 28 budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).