Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej".

Monitor Polski

M.P.1980.26.138

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1980 r.

UCHWAŁA Nr 90
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 września 1980 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej".

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej", zwaną dalej "odznaką".
1.
Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, bibliotek i archiwów oraz innym osobom za zasługi w dziedzinie organizowania, rozwoju oraz upowszechniania informacji naukowo-technicznej, a w szczególności:
1)
wprowadzania nowych metod i form działalności informacyjnej,
2)
usprawniania i podnoszenia efektywności pracy ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, bibliotek i archiwów,
3)
upowszechniania i wykorzystywania informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
2.
Odznaka jest jednostopniowa.
1.
Odznakę nadaje Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki na wniosek:
1)
właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego), Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, wojewody lub prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego - w odniesieniu do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych tym organom,
2)
zarządu centralnego związku spółdzielni lub organizacji społecznej - w odniesieniu do osób zatrudnionych w spółdzielniach i ich związkach lub w organizacjach społecznych albo działaczy tych organizacji,
3)
dyrektora generalnego Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej - w odniesieniu do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
2.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane dotyczące osoby zgłoszonej do wyróżnienia: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nazwę zakładu pracy i stanowisko służbowe oraz uzasadnienie wniosku.
1.
Odznaka jest wykonana z metalu koloru złotego, w kształcie owalu o szerokości i wysokości 35 mm. Na licowej stronie odznaki w środku na płaszczyźnie z białej i czerwonej emalii umieszczone są złocone litery "i", "n", "t", a w otoku napis: "ZASŁUŻONY PRACOWNIK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ". Odwrotna strona odznaki jest gładka, koloru złotego. Odznaka jest zawieszona na prostokątnej klamrze koloru złotego o wymiarach 25 mm x 5 mm.
2.
Wzór odznaki zawiera załącznik do uchwały.
1.
Odznakę wręcza Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki lub osoba przez niego upoważniona.
2.
Wręczenie odznaki odbywa się uroczyście, głównie z okazji świąt państwowych.
3.
Wraz z odznaką wręcza się osobie wyróżnionej legitymację stwierdzającą nadanie odznaki.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
1.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
2.
Nadanie, utratę lub pozbawienie odznaki odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.
W razie zagubienia lub zniszczenia odznaki albo legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji.
Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ"

(pominięty)