Ustalenie zasad uczestnictwa przedstawicieli organizacji społecznych innych niż wymienione w art. 42 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do rad narodowych w pracach wojewódzkich kolegiów wyborczych i kolegiów wyborczych stopnia podstawowego.

Monitor Polski

M.P.1988.11.96

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1988 r.

UCHWAŁA
OGÓLNOKRAJOWEGO KOLEGIUM WYBORCZEGO
z dnia 7 kwietnia 1988 r.
w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa przedstawicieli organizacji społecznych innych niż wymienione w art. 42 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad narodowych w pracach wojewódzkich kolegiów wyborczych i kolegiów wyborczych stopnia podstawowego.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz. U. z 1988 r. Nr 7, poz. 55) Ogólnokrajowe Kolegium Wyborcze uchwala, co następuje:
1.
Wojewódzkie kolegia wyborcze i kolegia wyborcze stopnia podstawowego ustalają wykaz organizacji społecznych, nie wymienionych w art. 42 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad narodowych, które mogą desygnować po jednym przedstawicielu do uczestniczenia w pracach właściwego kolegium wyborczego.
2.
Liczba osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/5 składu kolegium.
3.
W pracach kolegium wyborczego mogą uczestniczyć wyłącznie przedstawiciele tych organizacji społecznych, które posiadają uprawnienia do wysuwania osób proponowanych na kandydatów na radnych i prowadzą działalność statutową na terenie danego województwa, miasta, dzielnicy, miasta i gminy lub gminy. Przedstawicielem organizacji społecznej może być wyłącznie osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do danej rady narodowej.
4.
Z wnioskami o umieszczenie organizacji społecznej w wykazie, o którym mowa w ust. 1, występuje prezydium właściwego kolegium - z inicjatywy własnej, zainteresowanej organizacji społecznej lub członka kolegium.
Osoby, o których mowa w § 1, uczestniczą w pracach kolegiów wyborczych na prawach członków kolegium.
1.
W razie niemożności uczestnictwa w pracach kolegium przedstawiciela organizacji społecznej, właściwa władza tej organizacji niezwłocznie zawiadamia na piśmie prezydium kolegium i może w uzgodnieniu z prezydium delegować innego przedstawiciela.
2.
Prezydium obowiązane jest powiadomić kolegium o tych zmianach.
W miarę potrzeby, prezydium wojewódzkiego kolegium wyborczego lub kolegium wyborczego stopnia podstawowego może zaprosić do udział w posiedzeniu kolegium przedstawicieli organizacji społecznych, które wysunęły osoby proponowane na kandydatów na radnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.