Monitor Polski

M.P.1951.A-105.1524

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 grudnia 1951 r.
w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej Nr 12 dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.

Na podstawie art. 34 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 56, poz. 506), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 414) zarządza się, co następuje:
§  1. Podatnicy wymienieni w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 414) prowadzą księgę podatkową Nr 12 według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Objaśnienia załączone do wzoru księgi podatkowej Nr 12, o którym mowa w § 1, stanowią istotną część składową tego wzoru.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1952 r.

ZAŁĄCZNIK 

KSIĘGA PODATKOWA Nr 12

(karta tytułowa)

dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki

Wzór Nr 12/Pod.

(strona wewnętrzna)

Miesiąc ..................................................... 195 ... r.

PRZYCHODY I WPŁYWY
Nr kolejny pozycjiDataNr dowoduTreść zapisuSuma ogólna (rubr. 6-9)Opłaty za przemiał (przerób)Przychody w gotówce za odstawione miarkiZwrot wydatków zleconych przez PaństwoUwagi
w gotówcew naturze
12345678910
Suma strony
Przeniesienie ze str. ..........
Razem
KOSZTY I WYDATKI
Nr kolejny pozycjiDataNr dowoduTreść zapisuSuma ogółem (rubr. 6-10)WydatkiOdstawione miarki do punktu skupuWydatki zlecone przez Państwo
na zakup przedmiotów na utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchupozostałewartość odstawionych miarekmniej wartości i wpłaty na F.R.M.G.
12345678910
Suma strony
Przeniesienie ze str. ..........
Razem

OBJAŚNIENIA

1) Księga podatkowa Nr 12 podzielona jest:
a) na przychody i wpływy oraz
b) na koszty i wydatki, obejmujące po 10 rubryk.

Rubryka 10 "Uwagi" na stronie przychodów i wpływów przeznaczona jest dla notatek dotyczących przychodów i wpływów jak również kosztów i wydatków.

2) Przychody (opłaty) za przemiał (przerób) zbóż osiągnięte w gotówce i w naturze oraz zwrot wydatków zleconych przez Państwo należy księgować nie później niż z końcem dnia, w którym przychód lub zwrot wydatku nastąpił.
3) Wydatki na zakup wszelkiego rodzaju materiałów pędnych i smarowych, artykułów technicznych oraz pozostałe wydatki na prowadzenie przedsiębiorstwa jak również wydatki zlecone przez Państwo należy księgować nie później niż z końcem dnia, w którym wydatek nastąpił, na podstawie otrzymanych lub sporządzonych dokumentów. Jeżeli jednak materiały (artykuły) nadeszły przed otrzymaniem rachunku lub konsygnacji, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanych materiałów, podając nazwisko i imię (nazwę firmy) dostawcy oraz ilość, rodzaj, ceny jednostkowe i wartość materiałów; na podstawie tego opisu należy materiały zaksięgować, sam zaś opis przechować a po nadejściu rachunku - dołączyć do rachunku.

Wartość odstawionych (wydanych) miarek do punktu skupu księguje się w dniu ich odstawienia, a więc w dniu powstania należności za te miarki. Jeżeli należność nie będzie wypłacona w dniu odstawienia (wydania) miarek do punktu skupu, otrzymaną należność za te miarki należy księgować w dniu jej otrzymania.

4) Przy dokonywaniu zapisów do księgi podatkowej należy przyjąć zasadę zgodności arytmetycznej w każdym wierszu sumy rubryki 5 z sumami rubryk 6-9 na stronie przychodów i wpływów, jak i z sumami rubryk 6-10 na stronie kosztów i wydatków.

Każdy zapis w rubrykach wartościowych 5-10 powoduje równoczesny zapis na właściwej stronie w rubrykach 1-4.

5) Oznaczanie w rubrykach 1 numerów pozycji powinno być kolejne od numeru 1 przy założeniu księgi podatkowej do ostatniego numeru na koniec danego okresu rachunkowego - odrębnie dla przychodów i wpływów oraz dla kosztów i wydatków. Dowody do księgowania należy oznaczać właściwymi numerami pozycyj i przechowywać w kolejności numeracji pozycji.
6) W rubrykach 2 należy uwidaczniać chronologicznie daty (dni) zdarzeń podlegających księgowaniu.
7) Rubryki 3 przeznaczone są na oznaczanie numeru dowodu, na podstawie którego dokonany został wpis do księgi podatkowej.
8) Rubryka 4 na stronie przychodów i wpływów oraz na stronie kosztów i wydatków jest przeznaczana do krótkiego określenia rodzaju księgowanego zdarzenia lub rodzaju dowodu służącego za podstawę wpisu do księgi podatkowej.
9) Na stronie przychodów i wpływów należy księgować opłaty za przemiał (przerób):
a) pobrane w gotówce - w rubryce 6,
b) pobrane w naturze - w rubryce 7 -

w ogólnych sumach dziennych na podstawie zestawienia dokonanych przemiałów, przerobu i śrutowania. Przeliczenie na złote opłat pobranych w naturze powinno być dokonane według ceny zbóż, obowiązującej w danym rejonie w dniu transakcji.

10) W rubryce 8 strony przychodów i wpływów należy księgować przychody w gotówce za odstawione miarki do właściwego terenowo punktu skupu, otrzymane tytułem opłat za przemiał (przerób).
11) Rubryka 9 strony przychodów i wpływów jest przeznaczona do zapisywania kwot, otrzymanych tytułem zwrotu wydatków, które podatnik poniósł na zakup zbóż na zlecenie Państwa lub na rachunek wyznaczonego przez Państwo odbiorcy.
12) W rubryce 6 strony kosztów i wydatków należy księgować zakup materiałów pędnych (ropa, koks, węgiel itp.), smarów, gazy i siatki młyńskiej, pasów transmisyjnych, części zamiennych itp. jak również zakup wszelkich innych przedmiotów na utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu oraz wydatki na zużycie energii obcej (elektrycznej, gazowej) do napędu maszyn. Wydatki na zużycie energii obcej na cele oświetleniowe powinny być księgowane w rubryce 7.
13) Rubryka 7 strony kosztów i wydatków jest przeznaczona do księgowania pozostałych wszelkiego rodzaju wydatków na prowadzenie przedsiębiorstwa, nie podlegających uwidocznieniu w rubryce 6, w szczególności: wynagrodzeń wypłaconych przez pracodawcę za pracę, podatku od wynagrodzeń, jeżeli ten podatek ponoszony jest przez pracodawcę z własnych funduszów, wynagrodzeń za usługi obce polegające na konserwacji urządzeń produkcyjnych (ryflowaniu walców, naprawie pasów transmisyjnych itp.), wydatków na przewozy (transport), świadczeń socjalnych za pracowników, energii obcej na cele oświetleniowe, czynszu za lokal przemysłowy, podatków, danin i opłat publicznych (bez podatku dochodowego oraz innych podatków i danin osobistych), ubezpieczeń rzeczowych, opłat na rzecz zrzeszenia gospodarczego itp.
14) Rubryki 8-9 strony kosztów i wydatków przeznaczone są do wpisywania wartości miarek, odstawionych (wydanych) do właściwego terenowo punktu skupu. W rubryce 8 wpisuje się wartość odstąpionych miarek, a w rubryce 9 - potrącone z należności za odstawione (wydane) miarki: zarówno wpłaty na Fundusz Remontów Młynów Gospodarczych (FRMG), jak i mniejwartości wynikające z przeklasyfikowania miarek oraz mniejwartości z wpłaty na FRMG.

Przykład

Podatnik za przemiał żyta na mąkę pobrał opłatę w postaci 700 kg żyta. Opłata ta przy cenie 61 zł za 100 kg żyta wykazana została w rubryce 7 na stronie przychodów i wpływów księgi podatkowej w równowartości 427 zł. Następnie podatnik przekazał 700 kg żyta do punktu skupu i - po dokonanym przeklasyfikowaniu wskutek zanieczyszczenia żyta (np. 5% mniejwartości) - otrzymał gotówką jako efektywną zapłatę zł 347,70 według następującego rozliczenia:

Wartość miarki brutto zł 427

Potrącenia:

wpłata na FRMG zł 57,95

mniejwartość z wpłaty na FRMG zł 3,05

mniejwartość z miarki netto zł 18,30 zł 79,30

Otrzymana kwota zł 347,70

W danym przypadku w księdze podatkowej na stronie kasztów i wydatków należy wykazać w dniu odstąpienia miarek w rubryce 8 kwotę zł 427, a w dniu otrzymania należności w rubryce 9 - kwotę zł 79,30 oraz na stronie przychodów i wpływów w rubryce 8 - kwotę zł 347,70.

15) Rubryka 10 strony kosztów i wydatków jest przeznaczona do zapisywania kwot wydatkowanych na zboże zakupione na zlecenie Państwa i na rachunek wyznaczonego przez Państwo odbiorcy.
16) Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego należy zapisy dokonane w danym miesiącu podkreślić, a rubryki 5-9 strony przychodów i wpływów oraz rubryki 5-10 strony kosztów i wydatków zsumować. Wynikłe ze zsumowania kwoty należy wpisać do właściwych rubryk, podkreślając je dwiema liniami.
17) Po zakończeniu okresu rachunkowego należy na oddzielnej stronie w księdze podatkowej sporządzić ogólne zestawienie roczne. W tym celu należy wpisać do właściwych rubryk sumy poszczególnych miesięcy (pkt 16), zsumować je, a otrzymane sumy ogólne wpisać do właściwych rubryk i podkreślić dwiema liniami.
18) Na oddzielnych stronach księgi podatkowej (bezpośrednio za ogólnym zestawieniem rocznym) należy wpisać remanent na koniec okresu rachunkowego wszelkich ruchomych składników majątkowych przedsiębiorstwa, stanowiących w dniu spisu własność podatnika - niezależnie od daty ich nabycia, uzyskania lub wytworzenia, podając na stronie kosztów i wydatków w rubryce 4 rodzaj, ilość oraz wartość jednostkową, a w rubryce 5 - wartość ogólną poszczególnego rodzaju składnika majątkowego. Następnie rubrykę 5 należy zsumować, a otrzymaną sumę ogólną remanentu podkreślić dwiema liniami.
19) Na początku następnego okresu rachunkowego remanent można wpisać na pierwszej stronie księgi podatkowej w jednej pozycji, zamieszczając na stronie przychodów i wpływów w rubryce 4 słowo "remanent" i w rubryce 5 ogólną sumę remanentu oraz podkreślając tę sumę dwiema liniami.

Natomiast przy założeniu po raz pierwszy księgi podatkowej remanent na początek okresu należy wpisać szczegółowo stosownie do wskazówek pkt 18.