Ustalenie wyższej kwoty zarobku nie powodującego zawieszenia prawa do emerytury lub renty dla emerytów i rencistów wykonujących określone prace w gospodarce uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1981.26.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 28 września 1981 r.
w sprawie ustalenia wyższej kwoty zarobku nie powodującego zawieszenia prawa do emerytury lub renty dla emerytów i rencistów wykonujących określone prace w gospodarce uspołecznionej.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty (Dz. U. z 1977 r. Nr 11, poz. 46, z 1979 r. Nr 13, poz. 87 i z 1980 r. Nr 28, poz. 125) zarządza się, co następuje:
Dopuszczalną kwotę zarobku osiąganego w uspołecznionych zakładach pracy z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienia sezonowego lub dorywczego oraz z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjnej ustala się na 42.000 zł w stosunku rocznym dla emerytów i rencistów:
1)
techników lub mistrzów dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji technika,
2)
pracowników średniego personelu medycznego w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1978 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. Nr 28, poz. 120),
3)
oficerów i chorążych pożarnictwa wykonujących prace w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub prace w uspołecznionych zakładach pracy na stanowiskach do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego,
4)
wykonujących zawodowo działalność artystyczną w rozumieniu § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1974 r. Nr 1, poz. 1),
5)
zatrudnionych w handlu uspołecznionym na stanowiskach sprzedawców, kasjerów, zastępców kierowników sklepów i stoisk, inwentaryzatorów, pakowaczy i robotników magazynowych,
6)
zatrudnionych w przetwórstwie zbożowym na stanowiskach młynarzy,
7)
zatrudnionych w zakładach poligraficznych na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z produkcją,
8)
zatrudnionych w terenowych zakładach gazownictwa podległych Zjednoczeniu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - przy kontroli sieci gazowej,
9)
zatrudnionych przy dozorze i przechowywaniu mienia: strzeżeniu obiektów, konwojowaniu, przechowywaniu bagażu itp.,
10)
zatrudnionych w systemie pracy nakładczej,
11)
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości oraz w zakładach pracy resortu handlu wewnętrznego i usług świadczących usługi dla ludności - przy czynnościach związanych bezpośrednio z wykonywaniem usług,
12)
zatrudnionych bezpośrednio przy pracach związanych z utrzymywaniem w czystości miast i osiedli oraz przy obsłudze szaletów publicznych,
13)
zatrudnionych w Państwowym Przedsiębiorstwie "Totalizator Sportowy", wykonujących prace kolektorskie, sprawdzających kupony oraz zabezpieczających prawidłowość gry,
14)
zatrudnionych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w charakterze opiekunek domowych oraz organizatorek usług opiekuńczych,
15)
zatrudnionych przez Polski Czerwony Krzyż w punktach opieki nad chorym w domu w charakterze sióstr pogotowia oraz kierowniczek tych punktów,
16) 1
robotników leśnych zatrudnionych w Lasach Państwowych i parkach narodowych przy likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych, korowaniu drewna, usuwaniu posuszu, przy pracach pielęgnacyjnych itp.,
17) 2
robotników rolnych,
18) 3
zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji centralnego ogrzewania.
Przy ustalaniu kwoty zarobku nie powodującego zawieszenia prawa do emerytury lub renty w roku 1981 uwzględnia się zarobek osiągany począwszy od 1 stycznia 1981 r.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 kwietnia 1980 r. w sprawie ustalenia wyższej kwoty zarobków nie powodujących zawieszenia prawa do emerytury lub renty (Monitor Polski Nr 13, poz. 58 i Nr 26, poz. 142).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 16 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 1982 r. (M.P.82.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1982 r.
2 § 1 pkt 17 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 1982 r. (M.P.82.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1982 r.
3 § 1 pkt 18 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 8 kwietnia 1982 r. (M.P.82.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1982 r.