Ustalenie wysokości zaliczkowej opłaty za pomoc leczniczą dla osób pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty.

Monitor Polski

M.P.1949.A-51.708

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 lipca 1949 r.
o ustaleniu wysokości zaliczkowej opłaty za pomoc leczniczą dla osób pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty.

Na podstawie art. 2 ust. 3 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 28) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1947 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa, Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych o pomocy leczniczej dla osób pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 159) zarządza się co następuje:
Ustala się zaliczkową opłatę miesięczną za każdą osobę (grono rodzinne), pobierającą zaopatrzenie emerytalne lub rentę, na kwotę 400 zł.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 1949 r.