Ustalenie wskaźnika przeliczeniowego 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1985 rok.

Monitor Polski

M.P.1986.15.103

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 1986 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 maja 1986 r.
w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1985 r.

Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały nr 268 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1983 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 38, poz. 220) oraz w związku z § 11 i § 12 ust. 1 i 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 83 i Nr 42, poz. 245 oraz z 1985 r. Nr 24, poz. 188) zarządza się, co następuje:
W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych w 1985 r. na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych powszechnych kas oszczędności i banków spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustala się wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej dla budownictwa mieszkaniowego:
1)
spółdzielczego wielorodzinnego - w wysokości 24.900 zł,
2)
jednorodzinnego - w wysokości 26.900 zł.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.