§ 1. - Ustalenie statutu wzorcowego spółki wodnej melioracyjnej.

Monitor Polski

M.P.1964.17.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1964 r.
§  1.
Ustala się statut wzorcowy spółki wodnej tworzonej dla budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach (spółki wodnej melioracyjnej), stanowiący załącznik do zarządzenia.