Monitor Polski

M.P.1998.45.638

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 grudnia 1998 r.
w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się siedziby jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, znajdujące się w miastach nie będących siedzibą wojewody, których wykaz określa załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK

SIEDZIBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH

1. Województwo kujawsko-pomorskie:

1) komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - siedziba w Toruniu,

2) wojewódzki oddział Służby Ochrony Zabytków - siedziba w Toruniu.

2. Województwo lubuskie:

1) wojewódzki inspektorat inspekcji nasiennej - siedziba w Zielonej Górze,

2) wojewódzki inspektorat skupu i przetwórstwa artykułów rolnych - siedziba w Zielonej Górze,

3) wojewódzki inspektorat ochrony środowiska - siedziba w Zielonej Górze,

4) wojewódzki inspektorat weterynarii - siedziba w Zielonej Górze,

5) wojewódzki oddział Służby Ochrony Zabytków - siedziba w Zielonej Górze.

3. Województwo małopolskie:

1) wojewódzki inspektorat ochrony roślin - siedziba w Tarnowie,

2) wojewódzki inspektorat weterynarii - siedziba w Tarnowie.

4. Województwo mazowieckie:

1) komenda wojewódzka Policji - siedziba w Radomiu,

2) wojewódzki inspektorat weterynarii - siedziba w Siedlcach.

5. Województwo podkarpackie:

1) wojewódzki inspektorat weterynarii - siedziba w Krośnie,

2) wojewódzki oddział Służby Ochrony Zabytków - siedziba w Przemyślu.