Monitor Polski

M.P.1961.20.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1961 r.

INSTRUKCJA
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 1961 r.
w sprawie ustalenia planu rozdziału stypendiów fundowanych oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów zgłaszania wniosków o fundowanie stypendiów studentom szkół wyższych na rok szkolny 1961/1962.

Na podstawie § 10 uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 50, poz. 236) ustala się, co następuje:
§  1.
1. Propozycje rozdziału stypendiów fundowanych w odniesieniu do kierunków studiów, występujących w podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego szkołach wyższych opracowuje Komisja Planowania przy Radzie Ministrów na podstawie propozycji Ministra Szkolnictwa Wyższego, zawierających liczbę stypendiów możliwych do ufundowania, oraz na podstawie zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w latach 1961-1965 zgłoszonego przez ministerstwa, centralne urzędy i prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w projekcie planu 5-letniego.
2. W stosunku do kierunków studiów występujących w pozostałych szkołach wyższych propozycje rozdziału stypendiów, o których mowa w ust. 1, opracowują ministrowie sprawujący nadzór nad tymi szkołami i przekazują Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
3. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów przekazuje ministrom, kierownikom urzędów centralnych oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) propozycje rozdziału stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2.
§  2.
1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) opiniują propozycje rozdziału stypendiów opracowane w trybie § 1 z punktu widzenia uwzględnienia w szczególności potrzeb kadrowych zakładów pracy położonych na terenach odczuwających brak kadr z wyższym wykształceniem.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1, w stosunku do kierunków studiów występujących w szkołach wyższych, podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, powinny być przekazane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Komitetowi Pracy i Płac, a w odniesieniu do kierunków studiów występujących w pozostałych szkołach wyższych - ministrom sprawującym zwierzchni nadzór nad tymi szkołami.
§  3.
1. Po rozpatrzeniu opinii, o których mowa w § 2, plan rozdziału stypendiów fundowanych dla ministerstw i urzędów centralnych oraz prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w stosunku do kierunków studiów występujących w szkołach wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, ustala Komisja Planowania przy Radzie Ministrów w porozumieniu z Komitetem Pracy i Płac oraz Ministrem Szkolnictwa Wyższego w terminie do dnia 15 marca 1961 r.
2. W stosunku do kierunków studiów występujących w pozostałych szkołach wyższych plan rozdziału stypendiów fundowanych (ust. 1) opracowują ministrowie sprawujący nadzór nad tymi szkołami.
§  4. Ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad szkołami wyższymi przekazują zainteresowanym ministrom, kierownikom urzędów centralnych, prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) plan rozdziału stypendiów fundowanych, o którym mowa w § 3.
§  5. Plany, o których mowa w § 3, stanowią ogólne wytyczne działania poszczególnych ministerstw (urzędów centralnych) i prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w zakresie zgłaszania wniosków o ufundowanie stypendiów studentom szkół wyższych przez podległe im zakłady pracy z uwzględnieniem potrzeb polityki zatrudnienia kadr z wyższym wykształceniem.
§  6.
1. Kierując się ogólnymi wytycznymi planu rozdziału stypendiów fundowanych, ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) spowodują, aby podległe im zakłady pracy zgłosiły właściwym szkołom wyższym wnioski w sprawie fundowania stypendiów studentom szkół wyższych, zgodnie z przepisami uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 50, poz. 236).
2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) wydadzą analogiczne polecenia w odniesieniu do:
1) podległych przedsiębiorstw objętych planem terenowym,
2) urzędów i zakładów podległych lub nadzorowanych przez prezydia rad narodowych (zakłady służby zdrowia, szkolnictwo itp.),
3) właściwych organów administracji państwowej prezydiów rad narodowych.
3. Wnioski dla terenowych organów administracji państwowej sporządzają odpowiednie prezydia powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych.
4. Wnioski dla organów administracji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) sporządzają te prezydia.
5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają uprawnień zakładów pracy do zgłaszania większej liczby wniosków o ufundowanie stypendiów niż ustalona dla nich przez jednostki nadrzędne. Dotyczy to w szczególności zakładów pracy położonych na terenach odczuwających brak kadr z wyższym wykształceniem.
§  7. Wnioski, o których mowa w § 6, powinny być sporządzone na formularzu według załącznika nr 1 do instrukcji i przesłane właściwym wyższym szkołom w terminie do dnia 25 kwietnia 1961 r.
§  8. Wykaz i lokalizację wydziałów i specjalności, w których powinny być fundowane stypendia, określa załącznik nr 2 do instrukcji. Wnioski o fundowanie stypendiów mogą być składane również dla kierunków studiów nie objętych wykazem, o ile są uzasadnione potrzebami zakładów pracy.
§  9. O złożeniu wniosków zakłady pracy zawiadamiają jednostkę bezpośrednio nadrzędną na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do instrukcji, najpóźniej w terminie do dnia 25 kwietnia 1961 r.
§  10.
1. Jednostki bezpośrednio nadrzędne nad zakładami pracy zobowiązane są do kontroli zgłoszonych wniosków z punktu widzenia potrzeb polityki zatrudnienia oraz merytorycznej ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają ministerstwa (centralne urzędy) i prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) o liczbie zgłoszonych stypendiów fundowanych na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do instrukcji w terminie do dnia 5 maja 1961 r.
§  11. Ministrowie i przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w terminie do dnia 20 maja 1961 r. składają Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i w odpisie Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac sprawozdania z przebiegu akcji zgłoszeń wniosków o ufundowanie stypendiów dla studentów szkół wyższych przez podległe im zakłady pracy na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do instrukcji.
§  12. Szkoły wyższe w terminie do dnia 20 maja 1961 r. składają ministrom sprawującym zwierzchni nadzór nad tymi szkołami sprawozdania dotyczące zgłoszonych wniosków o ufundowanie stypendiów na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do instrukcji.
§  13. Ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad szkołami wyższymi przeprowadzają analizę zgłoszonych wniosków i dokonują ewentualnych przesunięć części stypendiów fundowanych pomiędzy szkołami wyższymi oraz zawiadamiają w terminie do dnia 10 czerwca 1961 r. Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac o przebiegu akcji zgłoszeń wniosków o ufundowanie stypendiów studentom szkół wyższych.
§  14. Przydzielanie stypendiów fundowanych oraz zawieranie umów ze stypendystami odbywa się na zasadach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 6, poz. 35) oraz zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 1959 r. w sprawie zasad i techniki finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 51, poz. 235).
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ I LOKALIZACJA WYDZIAŁÓW ORAZ SPECJALNOŚCI NA STUDIACH DZIENNYCH W WYŻSZYCH SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 1961/1962, NA KTÓRYCH POWINNY BYĆ FUNDOWANE STYPENDIA

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Zestawienie stypendiów fundowanych zgłoszonych dla studentów szkół wyższych na rok szkolny 1961/1962

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Zestawienie stypendiów fundowanych zgłoszonych dla studentów szkół wyższych na rok szkolny 1961/1962

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

Zestawienie stypendiów fundowanych na rok szkolny 1961/1962