Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".

Monitor Polski

M.P.1974.5.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 grudnia 1973 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie uznania "Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 43, poz. 310) zarządza się, co następuje:
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej", stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej" (Monitor Polski Nr 5, poz. 51).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ

1.

 Przepisy ogólne.

§  1.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, zwany dalej w skrócie "PKPS", jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i ma osobowość prawną.
§  2.
1.
Terenem działalności PKPS jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Siedzibą władz naczelnych PKPS jest m.st. Warszawa.
§  3.
PKPS może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o pokrewnych celach.
§  4.
1.
PKPS może używać odznaki i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
2.
Za zasługi położone w realizacji zadań statutowych PKPS może nadawać odznakę honorową osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i zakładom nie mającym osobowości prawnej.

2.

 Cel i środki działania.

§  5.
1.
PKPS ma na celu uzupełnianie działalności organów państwowych w zakresie pomocy społecznej oraz inicjowanie i organizowanie działalności obywateli w udzielaniu koniecznej pomocy, usług opiekuńczych i ułatwień osobom, które znalazły się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
2.
PKPS prowadzi działalność mającą na celu budzenie w świadomości obywateli poczucia obowiązku okazywania życzliwości i udzielania pomocy ludziom starym, niezdolnym do pracy oraz innym osobom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać swych trudności życiowych.
§  6.
1.
PKPS opiera swą działalność na pracy społecznej i innych świadczeniach swoich członków, na współdziałaniu z organami władzy i administracji państwowej, z komitetami Frontu Jedności Narodu i samorządem mieszkańców, ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi.
2.
PKPS gromadzi środki finansowe i dary w naturze pochodzące od społeczeństwa.
§  7.
PKPS realizuje swoje cele w szczególności przez:
1)
organizowanie pomocy i usług zmierzających do ułatwienia życia człowiekowi staremu, jego aktywizacji, utrzymania więzi ze społeczeństwem, usuwania poczucia osamotnienia i zaspokajania potrzeb kulturalnych,
2)
organizowanie pomocy i usług opiekuńczych osobom samotnym niepełnosprawnym fizycznie oraz tym, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić tej pomocy,
3)
udzielanie pomocy w realizacji uprawnień alimentacyjnych osobom, które znajdują się w trudnych materialnych i życiowych warunkach, w szczególności w egzekucji zasądzonych alimentów i w dochodzeniu alimentów w postępowaniu sądowym na rzecz osób starych i bezradnych,
4)
udzielanie pomocy osobom zwolnionym z zakładów karnych i współdziałanie w ich społecznej adaptacji; niesienie pomocy rodzinom osób przebywających w zakładach karnych, jeśli znajdują się one w trudnych warunkach materialnych,
5)
udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi,
6)
organizowanie pomocy sąsiedzkiej na wsi i w mieście osobom jej potrzebującym.
§  8.
PKPS prowadzi w zakresie swojej działalności społecznej poradnictwo prawne.
§  9.
PKPS wydaje publikacje związane z jego działalnością statutową i inicjuje badania w zakresie pomocy społecznej.
§  10.
PKPS występuje z wnioskami do władz i organów państwowych w sprawach dotyczących pomocy społecznej i nowych rozwiązań legislacyjnych z zakresu swojej działalności statutowej.

3.

 Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  11.
1.
Członkami PKPS mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2.
Członkowie PKPS dzielą się na:
1)
zwyczajnych,
2)
wspierających,
3)
honorowych.
§  12.
Członkiem zwyczajnym PKPS może być osoba fizyczna, która wyrazi gotowość przystąpienia do PKPS, zadeklaruje czynną pracę dla realizacji jego celów i zostanie przyjęta przez właściwą jednostkę organizacyjną PKPS.
§  13.
1.
Członkiem wspierającym PKPS może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje składkę członkowską lub inną formę poparcia materialnego i zostanie przyjęta przez właściwą jednostkę organizacyjną PKPS.
2.
Członkiem wspierającym może być również zespół osób fizycznych (członkostwo zbiorowe), który spełni warunki określone w ust. 1.
§  14.
1.
Członkiem honorowym PKPS może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która położyła szczególne zasługi w akcji pomocy społecznej dla realizacji celów PKPS.
2.
Godność członka honorowego nadaje Rada Naczelna.
§  15.
1.
Członkowie zwyczajni i honorowi PKPS będący osobami fizycznymi mają prawo:
1)
wybierania i wybieralności do władz PKPS,
2)
składania wniosków władzom PKPS, dotyczących jego działalności,
3)
noszenia odznaki organizacyjnej PKPS.
2.
Członek honorowy będący osobą prawną jest reprezentowany przez swego upoważnionego przedstawiciela.
3.
Członkowie wspierający korzystają z praw określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
§  16.
1.
Członkowie zwyczajni PKPS są obowiązani do:
1)
aktywnego udziału w realizacji zadań PKPS oraz propagowania w społeczeństwie jego celów,
2)
stosowania się do postanowień statutu oraz wynikających z niego uchwał, regulaminów i zarządzeń władz PKPS,
3)
regularnego opłacania składek członkowskich.
2.
Członkowie wspierający są obowiązani do:
1)
propagowania celów PKPS,
2)
regularnego opłacania składek członkowskich w zadeklarowanej wysokości,
3)
wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz PKPS.
§  17.
1.
Członkostwo PKPS ustaje przez:
1)
wystąpienie zgłoszone na piśmie,
2)
skreślenie z listy członków uchwałą zarządu koła lub prezydium właściwego zarządu wyższego stopnia z powodu:
a)
działalności niezgodnej z celami i zasadami PKPS,
b)
nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez dwa kolejne lata,
3)
wykluczenie z PKPS uchwałą zarządu koła lub prezydium zarządu wyższego stopnia w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności,
4)
śmierć członka lub likwidację osoby prawnej będącej członkiem.
2.
Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia do zarządu wyższego stopnia, który rozstrzyga sprawę ostatecznie.

4.

 Ustrój i władze PKPS.

§  18.
Władzami naczelnymi PKPS są:
1)
Zjazd Krajowy,
2)
Rada Naczelna,
3)
Prezydium Rady Naczelnej,
4)
Główna Komisja Rewizyjna.
§  19.
Władzami wojewódzkimi PKPS są:
1)
zjazd wojewódzki,
2)
zarząd wojewódzki,
3)
prezydium zarządu wojewódzkiego,
4)
wojewódzka komisja rewizyjna.
§  20.
Władzami powiatowymi PKPS są:
1)
zjazd powiatowy,
2)
zarząd powiatowy,
3)
prezydium zarządu powiatowego,
4)
powiatowa komisja rewizyjna.
§  21.
Władzami gminnymi PKPS są:
1)
zjazd gminny,
2)
zarząd gminny,
3)
prezydium zarządu gminnego,
4)
gminna komisja rewizyjna.
§  22.
Władzami koła PKPS są:
1)
walne zebranie członków koła,
2)
zarząd koła,
3)
komisja rewizyjna koła.
§  23.
1.
Do odbycia zjazdów (krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) PKPS konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do udziału w zjeździe. W razie braku obowiązującej liczby osób uprawnionych zjazd odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez Radę Naczelną lub właściwy zarząd i wtedy zachowana jest ważność zjazdu bez względu na liczbę obecnych.
2.
Uchwały władz PKPS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego (prezesa) lub działającego w jego imieniu zastępcy (wiceprezesa).
§  24.
1.
W razie ustania członkostwa lub ustąpienia osoby wchodzącej w skład władz PKPS władze te mogą dokooptować na jej miejsce nowego członka.
2.
Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków władz ustalonej statutem.
§  25.
Postanowienia statutu dotyczące:

- organizacji wojewódzkich stosuje się odpowiednio do organizacji miejskich w miastach wyłączonych z województw,

- organizacji powiatowych - do organizacji wspólnych dla miasta i powiatu, organizacji miejskich miast stanowiących powiaty miejskie i do organizacji dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw,

- organizacji gminnych - do organizacji wspólnych dla miast i gmin.

A. Władze naczelne.

a) Zjazd Krajowy.

§  26.
1.
Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą PKPS.
2.
Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Radę Naczelną raz na pięć lat.
3.
Termin zjazdu, miejsce i porządek obrad ustala Rada Naczelna nie później niż na miesiąc przed terminem zjazdu, zawiadamiając o tym zainteresowanych nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  27.
1.
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Radę Naczelną:
1)
z inicjatywy Rady Naczelnej,
2)
na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)
na żądanie połowy liczby zarządów wojewódzkich.
2.
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy powinien być zwołany w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia żądania i na zasadach określonych w § 26 ust. 3.
§  28.
W Zjeździe Krajowym biorą udział:
1)
delegaci wybrani na zjazdach wojewódzkich w liczbie ustalonej dla każdego województwa przez Radę Naczelną,
2)
członkowie władz naczelnych PKPS, jednakże tylko z głosem doradczym, jeżeli nie są delegatami,
3)
członkowie honorowi.
§  29.
Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:
1)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Naczelnej i Głównej Komisji Rewizyjnej,
2)
udzielanie absolutorium Radzie Naczelnej,
3)
decydowanie w sprawach programowych i określanie kierunków działalności PKPS,
4)
wybór Rady Naczelnej i Głównej Komisji Rewizyjnej,
5)
uchwalanie projektów zmian statutu,
6)
powzięcie uchwały o rozwiązaniu PKPS,
7)
podejmowanie uchwał w innych sprawach statutowej działalności wniesionych pod obrady Zjazdu Krajowego.

b) Rada Naczelna.

§  30.
Rada Naczelna jest najwyższą władzą PKPS w okresie między zjazdami.
§  31.
1.
W skład Rady Naczelnej wchodzi 67-81 członków wybieranych przez Zjazd Krajowy.
2.
Prezesi zarządów wojewódzkich nie będący członkami Rady Naczelnej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach plenarnych z głosem doradczym.
3.
Rada Naczelna wybiera ze swego grona Prezydium składające się z 15 członków, w tym: prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
§  32.
Do kompetencji Rady Naczelnej należy w szczególności:
1)
realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego,
2)
zatwierdzanie rocznych budżetów i planów pracy PKPS,
3)
rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Prezydium Rady Naczelnej,
4)
zwoływanie Zjazdu Krajowego, ustalanie zasad wyborów oraz liczby delegatów na Zjazd,
5)
rozstrzyganie odwołań zarządów wojewódzkich od uchwał Prezydium Rady Naczelnej,
6)
uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla innych władz PKPS,
7)
ustalanie wysokości składek członkowskich,
8)
podejmowanie decyzji o przystąpieniu PKPS do organizacji międzynarodowych,
9)
składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdań z działalności PKPS za okres ubiegłej kadencji,
10)
powoływanie stałych komisji problemowych oraz ustalanie ich składu osobowego i zakresu działania.
§  33.
1.
Plenarne posiedzenia Rady Naczelnej odbywają się co najmniej raz w roku. Zwołuje je Prezydium Rady Naczelnej, zawiadamiając członków Rady Naczelnej o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2.
Plenarne posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje się również na żądanie:
1)
Głównej Komisji Rewizyjnej,
2)
połowy liczby członków Rady Naczelnej,

najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia żądania.

c) Prezydium Rady Naczelnej.

§  34.
Do kompetencji Prezydium Rady Naczelnej należy:
1)
realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego i Rady Naczelnej,
2)
przygotowywanie rocznych projektów budżetów i planów pracy oraz sprawozdań na plenarne posiedzenia Rady Naczelnej i na Zjazd Krajowy,
3)
nabywanie, obciążanie i zbywanie majątku PKPS oraz gospodarowanie funduszami PKPS w granicach określonych budżetem,
4)
koordynowanie i nadzorowanie pracy zarządów wojewódzkich,
5)
ustalanie zasad wyborów oraz liczby delegatów na zjazdy wojewódzkie, powiatowe i gminne,
6)
udzielanie prezydiom zarządów wojewódzkich pełnomocnictw do załatwiania spraw określonych w punkcie 3 i 5,
7)
uchylanie uchwał prezydiów zarządów wojewódzkich sprzecznych z prawem lub statutem,
8)
zawieszanie działalności prezydiów zarządów wojewódzkich PKPS lub członków tych prezydiów, jeżeli jest ona sprzeczna ze statutem i uchwałami nadrzędnych organów, oraz powoływanie w tych wypadkach tymczasowych prezydiów tych zarządów,
9)
podejmowanie decyzji o zwoływaniu nadzwyczajnych zjazdów wojewódzkich,
10)
rozstrzyganie odwołań zarządów powiatowych od decyzji zarządów wojewódzkich,
11)
wydawanie instrukcji wewnętrznych,
12)
opracowanie regulaminu pracy Prezydium,
13)
przygotowywanie wniosków do decyzji Rady Naczelnej w innych sprawach,
14)
nadawanie odznaki honorowej PKPS,
15)
reprezentowanie PKPS na zewnątrz.
§  35.
Posiedzenia Prezydium Rady Naczelnej zwołuje prezes lub działający w jego zastępstwie wiceprezes co najmniej raz na miesiąc, zawiadamiając członków Prezydium i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

B. Komisje rewizyjne.

§  36.
1.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9-13 członków, wojewódzkie komisje rewizyjne składają się z 7-9 członków, powiatowe z 5-7 członków, gminne komisje i komisje rewizyjne kół - z 3 do 5 członków.
2.
Komisje rewizyjne wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3.
Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być członkami innych władz PKPS.
§  37.
1.
Do kompetencji komisji rewizyjnych należy:
1)
kontrola działalności PKPS na danym terenie,
2)
składanie sprawozdań z dokonanej kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,
3)
przedstawianie na zjazdach lub plenarnych zebraniach wniosków w sprawie absolutorium,
4)
przedstawianie wniosków o zawieszenie działalności zarządów lub prezydiów zarządów albo poszczególnych członków tych władz.
2.
Przewodniczący komisji rewizyjnych lub upoważnieni przez nich członkowie komisji mogą brać udział w posiedzeniach władz PKPS odpowiedniego stopnia z głosem doradczym.
§  38.
1.
Komisje rewizyjne odbywają posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2.
Komisje rewizyjne działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną.

C. Władze wojewódzkie.

a) Zjazd wojewódzki.

§  39.
1.
Zjazd wojewódzki jest najwyższą władzą PKPS w województwie.
2.
Zjazd wojewódzki jest zwoływany przez zarząd wojewódzki raz na cztery lata.
3.
Termin zjazdu ustala zarząd wojewódzki po uzgodnieniu z Prezydium Rady Naczelnej i zawiadamia o nim zainteresowanych, z podaniem miejsca i porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  40.
1.
Nadzwyczajny zjazd wojewódzki jest zwoływany przez zarząd wojewódzki:
1)
z inicjatywy zarządu wojewódzkiego,
2)
na żądanie wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
3)
na żądanie połowy liczby zarządów powiatowych,
4)
na żądanie Prezydium Rady Naczelnej lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, zjazd powinien być zwołany w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania, z zachowaniem zasad określonych w § 39 ust. 3.
§  41.
W zjeździe wojewódzkim biorą udział:
1)
delegaci wybrani na zjazdach powiatowych w liczbie ustalonej przez Prezydium Rady Naczelnej,
2)
przedstawiciele Rady Naczelnej oraz członkowie władz wojewódzkich PKPS, jednakże tylko z głosem doradczym, jeżeli nie są delegatami,
3)
członkowie honorowi.
§  42.
Do kompetencji zjazdu wojewódzkiego należy:
1)
ustalanie kierunków działania PKPS na terenie województwa na najbliższą kadencję,
2)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
3)
udzielanie absolutorium zarządowi wojewódzkiemu,
4)
wybór zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
5)
rozpatrywanie wniosków złożonych przez władze wojewódzkie i delegatów,
6)
podejmowanie wniosków na Zjazd Krajowy,
7)
wybór delegatów na Zjazd Krajowy.

b) Zarząd wojewódzki.

§  43.
Zarząd wojewódzki kieruje pracą PKPS na terenie województwa.
§  44.
1.
W skład zarządu wojewódzkiego wchodzi 25-37 członków wybieranych przez zjazd wojewódzki.
2.
Prezesi zarządów powiatowych nie będący członkami zarządu wojewódzkiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach plenarnych z głosem doradczym.
3.
Zarząd wojewódzki wybiera ze swego grona prezydium składające się z 9-11 członków, w tym: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
§  45.
1.
Plenarne posiedzenia zarządu wojewódzkiego odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy; zwołuje je prezydium zarządu wojewódzkiego, zawiadamiając zainteresowanych o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2.
Plenarne posiedzenia zarządu wojewódzkiego zwołuje się również na żądanie:
1)
Prezydium Rady Naczelnej,
2)
Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)
wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
4)
połowy liczby członków zarządu wojewódzkiego

- najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

§  46.
Do kompetencji zarządu wojewódzkiego należy w szczególności:
1)
realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał zjazdu wojewódzkiego oraz władz naczelnych PKPS,
2)
uchwalanie budżetów i planów pracy PKPS w województwie,
3)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności prezydium zarządu wojewódzkiego,
4)
uchylanie uchwał zarządów powiatowych,
5)
zwoływanie zjazdu wojewódzkiego,
6)
powoływanie stałych komisji problemowych oraz ustalanie ich składu osobowego i zakresu działania.

c) Prezydium zarządu wojewódzkiego

§  47.
Do kompetencji prezydium zarządu wojewódzkiego należy:
1)
kierowanie działalnością PKPS na terenie województwa zgodnie z planami pracy i wytycznymi władz naczelnych PKPS oraz zarządu wojewódzkiego,
2)
przygotowywanie projektów budżetów i planów pracy oraz sprawozdań z działalności PKPS w województwie,
3)
koordynowanie i nadzorowanie pracy zarządów powiatowych,
4)
określanie terenowego zakresu działania zarządów powiatowych,
5)
uchylanie uchwał prezydiów zarządów powiatowych, sprzecznych z prawem lub statutem,
6)
zawieszanie działalności prezydiów zarządów powiatowych lub członków tych prezydiów, jeżeli ich działalność jest sprzeczna ze statutem i uchwałami nadrzędnych organów, oraz powoływanie w tych wypadkach tymczasowych prezydiów tych zarządów,
7)
rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów powiatowych i ich prezydiów,
8)
załatwianie innych spraw w granicach uprawnień nadanych przez Prezydium Rady Naczelnej,
9)
podejmowanie decyzji o zwołaniu nadzwyczajnych zjazdów powiatowych,
10)
reprezentowanie zarządu wojewódzkiego PKPS na zewnątrz.
§  48.
Posiedzenia prezydium zarządu wojewódzkiego zwołuje prezes lub działający w jego zastępstwie wiceprezes co najmniej raz na miesiąc, zawiadamiając członków prezydium i przewodniczącego wojewódzkiej komisji rewizyjnej o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

D. Władze powiatowe.

a) Zjazd powiatowy.

§  49.
1.
Zjazd powiatowy jest najwyższą władzą PKPS w powiecie.
2.
Zjazd powiatowy jest zwoływany przez zarząd powiatowy raz na cztery lata.
3.
Termin zjazdu ustala zarząd powiatowy po uzgodnieniu z prezydium zarządu wojewódzkiego i zawiadamia o nim zainteresowanych, z podaniem miejsca i porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  50.
1.
Nadzwyczajny zjazd powiatowy jest zwoływany przez zarząd powiatowy:
1)
z inicjatywy zarządu powiatowego,
2)
na żądanie powiatowej lub wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
3)
na żądanie połowy liczby zarządów gminnych, a w zarządach dzielnicowych na żądanie połowy liczby kół,
4)
na żądanie prezydium zarządu wojewódzkiego.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, zjazd powinien być zwołany w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania i na zasadach określonych w § 49 ust. 3.
§  51.
W zjeździe powiatowym biorą udział:
1)
delegaci wybrani na zjazdach gminnych, a w zjeździe dzielnicowym - delegaci wybrani na walnych zebraniach członków kół, według zasad ustalonych przez Prezydium Rady Naczelnej,
2)
przedstawiciele władz nadrzędnych oraz członkowie władz powiatowych PKPS, jednakże tylko z głosem doradczym, jeżeli nie są delegatami,
3)
członkowie honorowi.
§  52.
Do kompetencji zjazdu powiatowego należy:
1)
ustalanie kierunków działania PKPS na terenie powiatu na najbliższą kadencję,
2)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej,
3)
udzielanie absolutorium zarządowi powiatowemu,
4)
wybór zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej,
5)
rozpatrywanie wniosków złożonych przez władze powiatowe i delegatów, a dotyczących działalności zarządu powiatowego,
6)
podejmowanie wniosków na zjazd wojewódzki,
7)
wybór delegatów na zjazd wojewódzki.

b) Zarząd powiatowy.

§  53.
Zarząd powiatowy kieruje pracą PKPS na terenie powiatu.
§  54.
1.
Zarząd powiatowy składa się z 15-25 członków wybieranych przez zjazd powiatowy.
2.
Zarząd powiatowy wybiera ze swego grona prezydium składające się z 7 członków, w tym: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
§  55.
1.
Plenarne posiedzenia zarządu powiatowego odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy; zwołuje je prezydium zarządu, zawiadamiając zainteresowanych o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2.
Plenarne posiedzenia zarządu powiatowego zwołuje się również na żądanie:
1)
zarządu wojewódzkiego albo jego prezydium,
2)
wojewódzkiej lub powiatowej komisji rewizyjnej,
3)
połowy liczby członków zarządu powiatowego -

najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

§  56.
Do kompetencji zarządu powiatowego należy w szczególności:
1)
realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał zjazdów: krajowego, wojewódzkiego i powiatowego oraz uchwał innych władz PKPS wyższego stopnia,
2)
uchwalanie budżetów i planów pracy PKPS w powiecie,
3)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności prezydium zarządu powiatowego,
4)
uchylanie uchwał zarządów gminnych, a w dzielnicach - zarządów kół,
5)
rozstrzyganie odwołań zarządów gminnych od uchwał prezydium zarządu powiatowego oraz zarządów kół od uchwał prezydium zarządu dzielnicowego,
6)
zwoływanie zjazdu powiatowego,
7)
powoływanie stałych komisji problemowych oraz ustalanie ich składu osobowego i zakresu działania.

c) Prezydium zarządu powiatowego

§  57.
1.
Prezydium zarządu powiatowego kieruje pracą PKPS na terenie powiatu.
2.
Do kompetencji prezydium zarządu powiatowego należy w szczególności:
1)
kierowanie działalnością PKPS na terenie powiatu zgodnie z planami pracy, budżetami, uchwałami i wytycznymi władz PKPS wyższego stopnia oraz zarządu powiatowego,
2)
przygotowywanie projektów budżetów i planów pracy oraz sprawozdań z działalności PKPS w powiecie,
3)
koordynowanie i nadzorowanie pracy zarządów gminnych, a w dzielnicach - pracy kół,
4)
w dzielnicach - tworzenie, określanie terenowego zakresu działania i rozwiązywanie kół,
5)
uchylanie uchwał prezydiów zarządów gminnych, a w dzielnicach - uchwał zarządów kół, sprzecznych z prawem lub statutem,
6)
zawieszanie działalności prezydiów zarządów gminnych lub członków tych prezydiów, a w dzielnicach - zarządów kół lub członków tych zarządów, jeżeli ich działalność jest sprzeczna ze statutem i uchwałami nadrzędnych organów, oraz powoływanie w tych wypadkach tymczasowych prezydiów zarządów gminnych lub tymczasowych zarządów kół,
7)
delegowanie przedstawicieli na zjazdy gminne, a w dzielnicy - na walne zebrania członków kół,
8)
podejmowanie decyzji o zwoływaniu nadzwyczajnych zjazdów gminnych, a w dzielnicach - nadzwyczajnych walnych zebrań członków kół,
9)
reprezentowanie zarządu powiatowego PKPS na zewnątrz.
§  58.
Posiedzenia prezydium zarządu powiatowego zwołuje prezes lub działający w jego zastępstwie wiceprezes co najmniej raz na miesiąc, zawiadamiając członków prezydium i przewodniczącego powiatowej komisji rewizyjnej o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

E. Władze gminne.

a) Zjazd gminny.

§  59.
1.
Zjazd gminny jest najwyższą władzą PKPS w gminie.
2.
Zjazd gminny jest zwoływany przez zarząd gminny raz na dwa lata.
3.
Termin zjazdu ustala zarząd gminny po uzgodnieniu z prezydium zarządu powiatowego i zawiadamia o nim zainteresowanych, z podaniem miejsca i porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  60.
1.
Nadzwyczajny zjazd gminny jest zwoływany przez zarząd gminny:
1)
z inicjatywy zarządu gminnego,
2)
na żądanie gminnej lub powiatowej komisji rewizyjnej,
3)
na żądanie połowy liczby walnych zebrań kół,
4)
na żądanie prezydium zarządu powiatowego.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, zjazd powinien być zwołany w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania, z zachowaniem zasad określonych w § 59 ust. 3.
§  61.
W zjeździe gminnym biorą udział:
1)
delegaci kół wybrani na walnych zebraniach członków kół według zasad ustalonych przez Prezydium Rady Naczelnej,
2)
przedstawiciele władz nadrzędnych PKPS oraz członkowie władz gminnych, jednakże tylko z głosem doradczym, jeżeli nie są delegatami,
3)
członkowie honorowi.
§  62.
Do kompetencji zjazdu gminnego należy:
1)
ustalanie kierunków działania PKPS na terenie gminy na okres najbliższej kadencji,
2)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej,
3)
udzielanie absolutorium zarządowi gminnemu,
4)
wybór zarządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej,
5)
rozpatrywanie wniosków złożonych przez władze gminne i delegatów, a dotyczących działalności zarządu gminnego,
6)
podejmowanie wniosków na zjazd powiatowy,
7)
wybór delegatów na zjazd powiatowy.

b) Zarząd gminny.

§  63.
Zarząd gminny kieruje pracą PKPS na terenie gminy.
§  64.
1.
Zarząd gminny składa się z 15-21 członków wybieranych przez zjazd gminny.
2.
Zarząd gminny wybiera ze swego grona prezydium składające się z 5-7 członków, w tym: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
§  65.
1.
Plenarne posiedzenia zarządu gminnego odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy; zwołuje je prezydium zarządu, zawiadamiając zainteresowanych o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2.
Plenarne posiedzenia zarządu gminnego zwołuje się również na żądanie:
1)
zarządu powiatowego albo jego prezydium,
2)
powiatowej lub gminnej komisji rewizyjnej,
3)
połowy liczby członków zarządu gminnego -

najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

§  66.
Do kompetencji zarządu gminnego należy w szczególności:
1)
realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał zjazdów: krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz uchwał innych władz PKPS wyższego stopnia,
2)
uchwalanie budżetów i planów pracy PKPS w gminie,
3)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności prezydium zarządu gminnego,
4)
rozstrzyganie odwołań zarządów kół od uchwał prezydium zarządu gminnego,
5)
zwoływanie zjazdu gminnego,
6)
powoływanie stałych komisji problemowych oraz ustalanie ich składu osobowego i zakresu działania.

c) Prezydium zarządu gminnego.

§  67.
Do kompetencji prezydium zarządu gminnego należy:
1)
kierowanie działalnością PKPS na terenie gminy zgodnie z planami pracy, budżetami, uchwałami i wytycznymi władz PKPS wyższego stopnia oraz zarządu gminnego,
2)
przygotowywanie projektów budżetów i planów pracy oraz sprawozdań z działalności PKPS w gminie,
3)
koordynowanie i nadzorowanie pracy kół,
4)
tworzenie, określanie terenowego zakresu działania oraz rozwiązywanie kół,
5)
uchylanie uchwał zarządów kół sprzecznych z prawem lub statutem,
6)
zawieszanie działalności zarządów kół lub członków tych zarządów, jeżeli ich działalność jest sprzeczna ze statutem i uchwałami nadrzędnych organów, oraz powoływanie w tych wypadkach tymczasowych zarządów,
7)
delegowanie przedstawicieli na walne zebrania członków kół,
8)
podejmowanie decyzji o zwoływaniu nadzwyczajnych zebrań członków kół,
9)
reprezentowanie zarządu gminnego PKPS na zewnątrz.
§  68.
Posiedzenia prezydium zarządu gminnego zwołuje prezes lub działający w jego zastępstwie wiceprezes co najmniej raz na miesiąc, zawiadamiając członków prezydium oraz przewodniczącego gminnej komisji rewizyjnej o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

F. Koła.

§  69.
1.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi powołanymi do bezpośredniej realizacji celów PKPS są koła.
2.
Koło może być utworzone, jeżeli jego założyciele w liczbie co najmniej 5 osób złożą wniosek we właściwym terytorialnie zarządzie gminnym, a w dzielnicy - w zarządzie dzielnicowym PKPS.

a) Walne zebranie członków koła.

§  70.
1.
Walne zebranie członków koła jest zwoływane przez zarząd koła raz na dwa lata.
2.
Termin walnego zebrania, po uzgodnieniu z prezydium zarządu gminnego, a w dzielnicy - dzielnicowego, ustala zarząd koła i zawiadamia o nim zainteresowanych z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
§  71.
1.
Nadzwyczajne walne zebranie członków koła jest zwoływane przez zarząd koła:
1)
z inicjatywy zarządu koła,
2)
na żądanie komisji rewizyjnej koła lub gminnej komisji rewizyjnej,
3)
na żądanie połowy liczby członków koła,
4)
na żądanie prezydium zarządu gminnego, w dzielnicach - dzielnicowego.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, walne zebranie członków koła powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania, z zachowaniem zasad określonych w § 70 ust. 2.
§  72.
W walnym zebraniu członków koła biorą udział:
1)
członkowie koła,
2)
członkowie honorowi,
3)
przedstawiciele władz nadrzędnych delegowani na walne zebranie, jednakże tylko z głosem doradczym, jeżeli nie są członkami koła.
§  73.
Do kompetencji walnego zebrania członków koła należy:
1)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu koła i komisji rewizyjnej koła,
2)
udzielanie absolutorium zarządowi koła,
3)
wybór zarządu koła i komisji rewizyjnej,
4)
wybór delegatów na zjazd gminny, a w dzielnicy - dzielnicowy, według zasad ustalonych przez Prezydium Rady Naczelnej,
5)
uchwalenie budżetu i planu pracy koła,
6)
rozpatrywanie wniosków złożonych przez władze gminne (dzielnicowe) PKPS i przez członków koła, a dotyczące działalności koła,
7)
podejmowanie wniosków na zjazd gminny (dzielnicowy).

b) Zarząd koła.

§  74.
1.
Zarząd koła składa się z 3-7 członków wybieranych przez walne zebranie koła.
2.
Zarząd koła wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
§  75.
Zebrania zarządu koła odbywają się co najmniej raz na miesiąc; zwołuje je prezes lub działający w jego zastępstwie członek zarządu, zawiadamiając zarząd koła oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
§  76.
Do kompetencji zarządu koła należy w szczególności:
1)
kierowanie działalnością koła zgodnie z planami pracy oraz uchwałami i wytycznymi władz PKPS,
2)
przygotowywanie projektu budżetu, planu pracy i sprawozdań z działalności koła,
3)
przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ewidencji członków,
4)
inicjowanie i prowadzenie akcji pozyskiwania członków zwyczajnych i wspierających,
5)
aktywizowanie członków koła w pracach nad realizacją celów i zadań PKPS, w szczególności w zakresie organizowania i niesienia pomocy społecznej,
6)
zbieranie składek członkowskich i przyjmowanie innych wpływów na cele PKPS,
7)
inicjowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju akcji gromadzenia środków na działalność statutową,
8)
reprezentowanie koła na zewnątrz.

5.

 Majątek PKPS.

§  77.
Majątek PKPS stanowią:
1)
wpływy ze składek członkowskich,
2)
ruchomości i nieruchomości,
3)
świadczenia społeczeństwa, zapisy i darowizny uzyskane w kraju i za granicą,
4)
dotacje państwowe,
5)
dochody z imprez.
§  78.
Majątek PKPS może być użyty wyłącznie na cele statutowe.
§  79.
Nabywanie, obciążanie i zbywanie majątku nieruchomego, przyjmowanie zapisów oraz wszelkich darów należy do Prezydium Rady Naczelnej.
§  80.
Zarządy wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz walne zebrania członków kół zarządzają majątkiem w granicach budżetów i planów zgodnie z uchwałami i wytycznymi właściwych władz PKPS i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
§  81.
1.
Zobowiązania PKPS wymagają do swej ważności podpisów pod pieczęcią PKPS: upoważnionych członków prezydium właściwego zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, a ponadto głównego księgowego lub skarbnika.
2.
W kołach zobowiązania podpisują prezes i skarbnik.

6.

 Przepisy końcowe.

§  82.
1.
Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach.
2.
Władze PKPS, których kadencja się skończyła, działają do chwili ukonstytuowania się nowych władz, którym są obowiązane przekazać agendy, majątek, akta i wszelkie inne dokumenty - w formie protokolarnej.
§  83.
1.
Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Zjazdu Krajowego powziętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby delegatów.
2.
Uchwałę o rozwiązaniu PKPS podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów ogólnej liczby delegatów.
3.
W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu PKPS, Zjazd Krajowy wyznaczy komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek PKPS.