Monitor Polski

M.P.1953.A-99.1366

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 października 1953 r.
w sprawie ustalenia dyscypliny podstawowej egzaminów kandydackich w zakresie nauk medycznych i farmaceutycznych.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 24, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. Egzamin kandydacki w zakresie nauk medycznych obejmuje fizjologię jako dyscyplinę podstawową dla tych nauk.
§  2. Egzamin kandydacki w zakresie nauk farmaceutycznych obejmuje chemię farmaceutyczną jako dyscyplinę podstawową dla tych nauk.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.