Uruchomienie w e-Urzędzie Skarbowym komornikom sądowym usługi związanej z zajęciem nadpłaty, zwrotem podatku oraz zbiegiem... - M.P.2023.15 - OpenLEX

Uruchomienie w e-Urzędzie Skarbowym komornikom sądowym usługi związanej z zajęciem nadpłaty, zwrotem podatku oraz zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej.

Monitor Polski

M.P.2023.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym komornikom sądowym usługi związanej z zajęciem nadpłaty, zwrotem podatku oraz zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301 i 2707) ogłasza się, że z dniem 9 stycznia 2023 r. zostanie uruchomiona usługa polegająca na dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego pism w sprawach zajęcia nadpłaty, zwrotu podatku oraz zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).