Uproszczenie działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

Monitor Polski

M.P.1971.54.354

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1971 r.

UCHWAŁA Nr 253
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 1971 r.
w sprawie uproszczenia działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

W celu uproszczenia trybu działania naczelnych i centralnych organów administracji Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 10 ust. 3 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Ministrowie mogą upoważnić dyrektorów zjednoczeń (jednostek równorzędnych) do ustalania tych normatywów dla inwestorów zgrupowanych w zjednoczeniu (jednostce równorzędnej)."

W uchwale nr 9 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie obowiązków jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie okresowego sprawdzania oraz właściwego stosowania i wykorzystywania narzędzi pomiarowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwi ministrowie lub upoważnieni przez nich dyrektorzy zjednoczeń określą jednostki, o których mowa w ust 1, oraz zakres i terminy realizacji zadań tych jednostek, wynikających z niniejszej uchwały.";

2)
w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ministrowie wymienieni w § 3 ust. 3 lub upoważnieni przez nich dyrektorzy zjednoczeń w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Jakości i Miar ustalą zasady opracowywania programów sprawdzania i legalizacji narzędzi pomiarowych stosowanych w zainteresowanych jednostkach oraz zasady ustalania okresów sprawdzania tych narzędzi."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.