Upoważnienie Wrocławskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego "Alwro" we Wrocławiu do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Monitor Polski

M.P.1967.67.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 23 listopada 1967 r.
w sprawie upoważnienia Wrocławskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego "Alwro" we Wrocławiu do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wrocławskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego "Alwro" we Wrocławiu, zwane dalej "przedsiębiorstwem", do legalizacji drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów (z wyjątkiem motocykli), wymienionych pod lp. 11 i 26 lit. a) wykazu narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski z 1966 r. Nr 58, poz. 282 i z 1967 r. Nr 28, poz. 133).
1.
Przedsiębiorstwo upoważnione jest do legalizacji:
1)
drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów stosowanych przy pojazdach należących do tego przedsiębiorstwa;
2)
drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów stosowanych przez inne jednostki organizacyjne i osoby.
2.
Zakres właściwości miejscowej przedsiębiorstw w sprawach legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów obejmuje m. Wrocław i województwo wrocławskie.
Przedsiębiorstwo dokonywać będzie legalizacji narzędzi pomiarowych wymienionych w § 1 w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) i wydanymi na jej podstawie przepisami.
Nadzór i kontrolę nad czynnościami legalizacyjnymi przedsiębiorstwa sprawuje Centralny Urząd Jakości i Miar.
Od decyzji przedsiębiorstwa w sprawach związanych z legalizacją narzędzi pomiarowych, wymienionych w § 1, przysługuje odwołanie do Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.