Monitor Polski

M.P.1953.A-107.1440

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1953 r.
§  1. Do udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116) bez uzyskiwania stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówień przez osoby wymienione w § 8 tego rozporządzenia, upoważnia się Komendanta Głównego Powszechnej Organizacji "Służba Polsce":
1) w zakresie robót budowlanych i montażowych do wysokości jednorazowej 60.000 zł,
2) w zakresie innych robót, usług i dostaw do wysokości 15.000 zł, z wyjątkiem robót i usług z zakresu projektodawstwa inwestycyjnego.