Monitor Polski

M.P.1953.A-107.1440

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE NR 32
SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1953 r.
w sprawie upoważnienia Komendanta Głównego Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448 i z 1952 r. Nr 19, poz. 116) zarządza się, co następuje:
§  1. Do udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116) bez uzyskiwania stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówień przez osoby wymienione w § 8 tego rozporządzenia, upoważnia się Komendanta Głównego Powszechnej Organizacji "Służba Polsce":
1) w zakresie robót budowlanych i montażowych do wysokości jednorazowej 60.000 zł,
2) w zakresie innych robót, usług i dostaw do wysokości 15.000 zł, z wyjątkiem robót i usług z zakresu projektodawstwa inwestycyjnego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1954 r.